“55”E, “55’LİK” “İLKELER!..” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

SON DAKİKA

              “55”E, “55’LİK” “İLKELER!..”

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

 

                                                                     “55”E, “55’LİK” “İLKELER!..

                           (“Seçim Sath-ı ”na doğru, “Vatandaşım ne ister?”, “Hicviye”li bir tespit):

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere, “6 Buçuk Masa”nın aylardan beridir istediği, “Cumhur İktidarı”nın ise “Haziran 2023” diye defaatle vurguladığı “gelecek seçimler” için bir de “Samsunlu Vatandaşlar”ın ne dediğini, nasıl bir “meb’ûs/milletvekili”ni hayâllediğini bilmek isteyen/en azından merak edenlere “M/Mim harfiyle başlayan” bİr “Klavuz/Rehber” olmak üzere biz de aşağıdaki “ideal idare/yönetici vasıfları”nı (ilk 24 maddesini); bir dönem “Sadrazâmlık/Başvekillik” de yapmış bulunan, Dârülfünûn/İstanbul Üniversitesi “Târih-i Hikmet Müderrisi/Profesörü” olarak kültür-sanat hayâtımızda büyük bir şöhrete kavuşmuş olan “Ahmed Vefik Paşa (d. 1882, ö. 1891)”dan, sonrasını  ise “Prof. Dr. Üstün Dökmen”in kaleminden ve “Üstâd Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak” Ağabeyin, “Yeni Akit Gazetesi”nin 28 Temmuz 2022 günlü nüshası 9’uncu sayfasında “Siyasete Girmek İsteyenlere” başlıklı makâlesi ve dahi “Kâmûs-ı Türkî/Temel Türkçe Sözlük” ile “Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü”nden harmanlamak suretiyle, şöylece bir sunmak, en nihayetinde ise Sizleri mısralarımızla başbaşa bırakmak istiyoruz:

 • Mûteber (îtibâr gören/hâtırı sayılır, hürmetli, muhterem) bir zât),
 • Mûtenâ (dikkatle ve özenerek seçilmiş, mühim bir kişi),
 • Mûtedil (itidal sahibi, ılımlı, orta hâlde bulunan, mülâyim, ölçülü olan),
 • Mu’tezim (azimli, kararlı),
 • Mutlif (affedici, bağışlayıcı),
 • Muvakkit (zamana duyarlı, zamanını isrâf etmeyen, boşa zaman harcamayan),
 • Muvaffak (başarılı, nâil olan),
 • Muzaffer (başaran, eli yetişen/ulaşan, galip gelen),
 • Müdebbir (tedbirli, her işin arkasını ve sonunu düşünüp önceden çâre arayan, işin her yönünü iyi plânlayan),
 • Müeyyid (disiplinli, kuvvetlendiren, sağlaştıran, destekleyen, yardım eden, imdâda yetişen),
 • Mütefekkir (düşünen, düşüncesi olan, düşünür),
 • Müteferrih (güleryüzlü, ferahlatan),
 • Muhibbi (gönül ehli, sevgi dolu, muhabbetli),
 • Mükrim (cömert, ikrâm eden, misafir ağırlayan),
 • Mültefit (iltifat eden, güzel söz ve hikmetle konuşan, güleryüz gösteren, hoşça davranan),
 • Mümeyyiz (iyiyi kötüden ve doğruyu yanlış/eğriden ayıran),
 • Münevver (hakîkatin bilgisine sahip, okumuş, kültürlü, ileri görüşlü kimse),
 • Mübeşşir (müjdeleyici, müjde veren, iyi haber vererek sevindiren),
 • Mübeccel (ululanmış, yüceltilmiş),
 • Muvahhid (Cenâb-ı Allah’ın birliğine inanan, müşrik ve münâfık olmayan),
 • Mücerrib (tecrübeli, denenmiş, tecrübe olunmuş),
 • Müfarik (fark edebilen, tefrik edebilen),
 • Müheyyâ (her zaman işiyle ilgili her göreve hazır olan),
 • Müceddîd (yenileyici, kuvvetlendirici, iki günü birbirine eş olmadan ilerleyen),
 • Müteşebbis (teşebbüs eden, girişimci),
 • Müstebit (baskıcı, istibdat yanlısı olmamalı),
 • Mütehassıs (ihtisas sahibi, uzman),
 • Müşfik (merhametli, acıyan, seven, sevgi gösteren, şevkatli),
 • Mûcit (yeni buluşlar/şeyler yapabilen, icad eden),
 • Müstaid (istidat sahibi, kâbiliyetli, zekî, uyanık),
 • Muâsır (yaşadığı zamana ve mekâna şâhid, asrının imkân ve risklerinin farkında olan),
 • Müstakil (bağımsız, kendi başına, bir yere bağlı olmayan),
 • Mütemadi tekâmül (sürekli gelişen, iki günü birbirine eş olmayan),
 • Müstazim (azimli, gayretli),
 • Mücerret düşünce sahibi/müşahhas konuşan (ihata eden/kuşatan),
 • Müşâhid (gözle gören, müşâhede eden, gözleyen, gözlemci),
 • Mütevâzî (kendini aşağı tutan, alçakgönüllü, kibirsiz, tavâzu sahibi),
 • Müzâkereci (mevzuyu efradına cami, ağyarına mani ele almak için istişâre ve müşâvere eden olmalı),
 • Mutaassıb/Kendi tarafını körükörüne tutan/aşırı taraftar/dayatıcı olmamalı,
 • Müsrif/İsrâf eden, malını boş yere harcayan ve yok eden/tutumsuz olmamalı,
 • Müvesvis/Vesveseci/kuşkucu olmamalı,
 • Mukallid/Taklitçi olmamalı,
 • Müzevvir/Yalancı, hileci, dolandırıcı, arabozucu, yalan dolanla iş çeviren olmamalı,
 • Müessir/İz bırakan, tesir eden, hükmünü yürüten, etkeli olmalı,
 • Mes’ûliyetli/Sorumluluk sahibi,
 • Mülâyim/Muvâfık/Halîm, yavaş, yumuşak huylu olmalı,
 • Müsterîh/Huzurlu, gönlü rahat olan,
 • Müfsid/İfsâd eden, karışıklık çıkaran ve bozgunculuk yapan, fenâlaştıran olmamalı,
 • Müsâvâta/Eşitliğe, aynı hâl ve derecede olmaya ehemmiyet vermeli, ayırımcılık yapmamalı,
 • Münâfık/İkiyüzlü, arabozucu, inanmadığı hâlde müslümanları aldatmak için müslüman görünen olmamalı,
 • Müdâhalede aşırıya kaçmamalı/Yeterli bilgi toplamalı,
 • Müneccim/Astrolog olmamalı, kâhinlere, falcılara inanmamalı, bilinmeyen şeyleri bunlara sormamalı,
 • Müşkilpesend/Zor beğenen, her şeye bir bahâne bulan olmamalı,
 • Mahzûn/Her daim hüzünlü, kaygılı, tasalı, üzüntülü, üzgün olmamalı, ümitvar olmalı,
 • Münâsip müsâmahalı/Uygun hoşgörülü olmalı, bâzı şeyleri görmezlikten gelmelidir…

Ve dahi “Mücâhid/Allah yolunda din düşmanları ile çarpışan/cihâd eden” olmalı, “efradına cami ağyarına mani” düşünmeli, kuralları açıkça belirlemeli, sabırlı olmalı, paylaşmayı ve paylaştırmayı bilmeli, görev taksimi yapabilmeli, şehvet esiri olmamalı; fuhşiyât, LGTB’lilerden,  alkol, kumar ve uyuşturucudan uzak durmalıdır…

= = = ( – 1 – ) = = =

“Tek Memeli” hayranları bizdedir;

Önce “Başkan”, sonra “Meb’ûs” gözdedir;

“Milliyetçi”,  derler o da sözdedir!..

“55”e, “55’lik” ilke var;

“Târihe” bak, nice şehir, ülke var!..

 

“2’lisi”, elbette ki “kıt” verir;

“Dört Memeli”, kova-kova “süt” verir;

Sahipleri, bolca “yemlik-ot” verir!..

“55”e, “55’lik” ilke var;

“Târihe” bak, nice şehir, ülke var!..

 

“Kör Memeli”, “sağmal” değil “etlik”tir;

Salın gitsin, dağ-bayır hep otluktur;

Ya “kasap”a, ya “kurban”a “sat’lık”tır!..

“55”e, “55’lik” ilke var;

“Târihe” bak, nice şehir, ülke var!..

                       = = = ( – 2 – ) = = =

“Vekil” için “55’lik ilke” var;

“Samsun” özel, “seveni” çok, hem ağyâr;

Yetki Sende, ey “Seçmen”im ver ayar!..

“55”e, bir “55” katmalı;

“Kalkınma”da, rakibe fark atmalı!..

 

“Vekil” için, “55’lik ilke”miz;

Hem “bölge”ye, hem “dünya”ya ülkemiz;

“Örnek” olur, “gözde” olur; tertemiz!..

“55”e, bir “55” katmalı;

“Kalkınma”da, rakibe fark atmalı!..

 

“Vekil” için, “55”lik arma”mız;

“Osmanlı” var, “Cumhuriyet” karmamız;

“Aha sandık”, olmaz geri durmamız!..

“55”e, bir “55” katmalı;

“Kalkınma”da, rakibe fark atmalı!..

 

KAYIKÇ’Ali, “55”e çalışmak;

“Tek Meme”ye, olmaz bizde alışmak;

“Batı Park”ta, “Basat” gibi vuruşmak!..

“55”e, bir “55” katmalı;

“Kalkınma”da, “Gazoz” gibi atmalı!..