“SEN DESTANI YAZDIN BEN DE/4” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

  “SEN DESTANI YAZDIN BEN DE/4”

                          Yazarımız Ali KAYIKÇI/“ÂŞIK DEREBAHÇELİ”,  “Korona Yılı”nda da yazdı ve kitaplaştırdı:  

“SEN DESTANI YAZDIN BEN DE/4”

* 2016-2020 yıllarında “Yurtiçi ve Yurtdışı Terörü”ne karşı kahraman “Mehmetçik ve Ahmetçik”lerin yazdığı destanlar, “Gazeteci-Yazar ve Samsunlu Halk Şâiri Ali Kayıkçı/Âşık Derebahçeli” tarafından 4 ayrı kitapta toplandı.

 

*  İlki 2016 senesi Mart ayında “Sen Destanı Yazdın Ben De…” başlığı altında kaleme alınan 224 sayfalık eserde “55 Destan”,

ikincisi aynı senenin Ağustos ayında 512 sayfa hâlindeki eserde “88 Destan”, üçüncüsü Şubat 2017’de (büyük boy ebatta) 312 sayfa olarak ve nihayet 4’üncü baskısı da bu yılda “Yüz 41 Destan” ile 454 sayfada toplanarak neşredilmiştir.

 

*  “Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti”, “Samsun Yazarlar Derneği” ve “Samsun Medya Mensupları Cemiyeti” ile “İLESAM/Türkiye İlim Edebiyat ve Sanat Eserleri Meslek Birliği”nin de üyesi olan “Ali Kayıkçı/Âşık Derebahçeli”nin “75”inci yaşa ulaştığı bu senede, İstanbul’da 1972 yılında başladığı yayın hayatından bu yana,  neşrettiği eserlerin sayısı da 50’yi aşmış bulunmaktadır.

 

(İsmet AKTAŞ)-  “Kahraman Mehmetçik ve Ahmetçik”lerimizin; 2016-2020 yıllarında, gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışında “Teröre Karşı” yürüttükleri operasyonlar ile yaşanan çeşitli olaylarda gösterdikleri “kahramanlıkları”, “Gazeteci-Yazar ve Samsunlu Halk Şâiri Ali Kayıkçı/Âşık Derebahçeli” tarafından,  “Sen Destanı Yazdın Ben De…” adını taşıyan 4 ayrı kitapta toplanarak, hikâyeleri ile birlikte neşredildi.

 

Memlekete  “4 asker” evlât yetiştirmiş ve bunlardan birini de “Tunceli/Dersim Dağları”ndaki operasyonlarda aşırı şekilde “üşütmenin akabinde Menenjit Hastalığı”ndan “şehîd” vermiş bir baba ve aynı zamanda da “Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri” olarak oldukçae etkilendiğini; “Teröre ve teröristlere karşı, yiğit ve kahraman Mehmetçiklerimiz ile Ahmetçiklerimiz ve Korucularımızın fedakârlık destanları”nı kaleme almanın bir “vatandaşlık görevi” olduğunu belirten “Ali Kayıkçı/Âşık Derebahçeli”, bunları “köşe yazıları” hâlinde önce gazete ve internet/genelağ sitelerinde yayınladığını sonra da “kitaplaştırdığını” dile getirdi.  Kayıkçı; aynı şekilde “15 Temmuz 2016” olaylarının “destanî gelişmeleri”ni de yine 4 ayrı kitapta topladığını, iki seri hâlindeki bu kitapların iki bin 660 sayfaya ulaştığını vurguladı.

 

“Kukul Hoca” Diyor Ki…

“OMÜ Eğitim Fakültesi E. Öğretim Görevlisi Şâir ve Yazar M. Hâlistin Kukul” tarafından kaleme alınan ve “Sen Destanı Yazdın Ben De…/4” adlı eserin  “Takdimi” bölümünde de yer alan bir tanıtma yazısında aynen şöyle denilmektedir:

(“Yazar Ali Kayıkçı; şu âna kadar şâhit olmadığımız bir tarz ortaya koymaktadır. Gerçi, yazdıklarının bazılarını gazete ve dergilerde okumuştum. Ancak (… köşe yazısını bir) başlık altında, bir arada görünce durum değişiyor.

Denilebilir ki; ‘durum niçin değişiyor?’ Bakınız; yukarıda ‘şâhit olmadığımız bir tarz’ ifadesini kullandım. Îzâh edeyim: Her bölüm, yukarıda, ‘Bilindiği üzere…’ diye başlayan ve (…) ismi geçen satırlarda olduğu gibi günlük bir hâdise ile başlamaktadır. Yazar; bunu da yeterli bulmamakta ve bu defa ‘şâirlik’ yönünü kullanarak, aynı hâdiseyi şiir olarak okura sunmaktadır. İşte, bu sebepledir ki, eser, bu cihetten, kendi câzibesini ortaya koymaktadır.

Elbette ki, bu noktaya kadar ‘şâir ve yazar’ Ali Kayıkçı, hâdiselerde sâdece ‘nakilci’ olarak bulunmaktadır veya öyle görünmektedir. Fakat; tabiî bir hak olarak tenkîtlerini de yapmakta, hoş bulmadığı hususları ortaya koymakta, bununla da yetinmeyip ‘hâl çâreleri’ göstermektedir.”)

 (“Yazar Kayıkçı’nın ‘Yaş 65 Yolun Yarısı Eder’ adlı eseri için yazdığım ‘Şâir ve Yazar Ali Kayıkçı’dan Yeni Bir Tarz ve Üslûp Denemesi (Köşe Yazısı Konulu Şiirler)’ başlıklı yazısında şunları söyledim:

Her şiirin, bir hikâyesi vardır” düşüncesi, Kayıkçı’da, “her hâdisenin/hikâyenin bir şiiri vardır/olmalıdır” düşüncesine ulaşıyor/dönüyor/çevriliyor.

Dikkat edilirse anlaşılır ki, kitabın ismi olan yazının altında “Köşe Yazısı Konulu Şiirler” ibaresi bulunmaktadır. Bana göre, kitabın ismi kadar bu ifade de mühimdir. Zîrâ yazar Ali Kayıkçı; bu ifadeyi, bilâkis, buraya yerleştirmiştir. Hem de en muhkem şekilde. Bu, hem okura ve hem de –varsa- edebiyât tenkitçilerine bir işârettir. Bu durum, gözden uzak değildir ammâ, bâzen idrâki yanıltabiliyor ve onu ondan uzak tutabiliyor.

Elbette ki, yanılmamak ve onu idrâk dâiresine almak lâzımdır. Çünkü; kitabın ‘özü’ onun üzerine inşâ edilmiş, ‘üslûp’ onunla geliştirilmiştir. Demek ki, yazar; alâka duyduğu –hoşuna giden veya ısrarla karşı çıktığı- hâdiselerin özüne/ruhuna inerek onlar üzerinde tekrar durmak ve daha tesirli olacağını düşünerek, onları şiirle ifade etmek lüzûmuna inanarak bu ‘tarzı’ seçmiştir.

Başlığımıza dönersek, mes’eleye daha iyi nüfûz etme imkânımız olur. Başlığımızda ne demiştik: ‘Yeni Bir Tarz ve   Üslûp Denemesi’

Evet; ‘Tarz’ ve ‘Üslûp’!

‘Yeni’ olan ‘Tarz’dır; ‘Üslûp’ ise, şahsa münhasır; ‘tarzı’ ifade istikametinde kelimeleri kullanma mahâretidir!

Şüphesiz ki, üzerinde duracağımız husus, sâdece edebiyât cihetinden değil; eser, aynı zamanda sosyoloji ve siyâset cephesinden de tahlile tâbi tutulmalıdır. Fikirlerine katılırsınız veya katılmazsınız, o ayrı bir şeydir –zâten, kimsenin de böyle bir mecbûriyeti yoktur- ammâ, ‘tarz’ olarak bu ‘tarz’ı teşekkül ettiren ‘üslûp’ olarak, ‘Köşe Yazısı Konulu Şiirler’in masaya yatırılması gerekir.

Yazar; ‘Bu âna kadar şâhit olmadığımız bir tarz ortaya koymakta’dır. Bu bir ‘ilk’ demektir. O hâlde; bu ‘ilk’ üzerinde niçin düşünmekten imtinâ ediyoruz? Bu ‘tarzı’, illâ da bir Avrupalı mı uygulamalıydı/ortaya atmalıydı ki, ondan bahsedilmeye lâyık görülsün?

İçerisinde, güzel ‘hiciv’ numûnelerini de bulduğumuz ve hece vezninin değişik kalıplarıyla kendine yol ve usûl bulan, hem edebî hüviyetli ve hem de siyâsî ve sosyal hâdiselere teşhis koyması ve şâir-yazarın, gördüğü aksaklıklara çâreler araması ve bu çâreleri yaşadığı cemiyetin insanlarıyla paylaşması, açık yüreklilikle söylemesi, ‘nesir ve nazımı’ aynı sayfalarda, aynı hedeflerde buluşturması, eserin aslî hususiyetini teşkil etmektedir.

Şâir ve Yazar Kayıkçı; yaptığı tahlillerle, hâdiseleri harmanlamakta,  -biraz kaba tâbirle- deşmekte, ne varsa ortaya çıkardıktan sonra, âdeta yaraları temizlemektedir. Hiçbir şeyi muallâkta bırakmayıp, mutlaka  -kendi penceresinden- doğruya ulaşan bir çâre ile neticelendirmektedir.

Müşâhedem budur!

Bu bakımdan; Şâir ve Yazar Ali Kayıkçı’nın ‘Köşe Yazısı Konulu Şiirler’ ifadesine çok önem veriyorum. Ümit ve temenni ederim ki, bu ‘tarz’ devam eder ve gerek okurlar ve gerekse münekkitler tarafından gerekli alâka ile karşılanır.”)

 

                Gazeteci-Yazar ve Halk Şâiri Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli) Kimdir?

14 Ağustos 1946 târihinde, Trabzon’a bağlı Maçka ilçesi Hamsiköy’de doğdu. İlkokulu Samsun 19 Mayıs ve Rızânur’da (1954–59), orta ve liseyi de Samsun Ticaret Lisesi’nde (1959–65) okudu.

Yüksek tahsilini ise Ankara İktisâdi ve Ticarî İlimler Akademisi’nde tamamlamak suretiyle 1969 yılında “Bankacılık Bölümü”nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında (1967), Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarife Şubesi’nde başladığı memuriyeti, 1971 yılında Levazım Yedek Subayı Er Eğitim Okulu Öğretmeni olarak tamamladığı askerlikten sonra da devam ettirdi. İstanbul Çıkış (İhracat) Gümrüğü’nde “Müdür Muavini” iken kendi isteği ile Samsun’a tayin oldu (1974).

1980 yılında “Samsun Gümrük Müdürü” olarak atandı. Ağustos 1981’de, Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’nde “Şube Müdürü” iken “istifa” ederek memuriyetten ayrıldı.

Önce serbest olarak, sonra da bâzı özel şirketlerde “Muhasip”lik ve “Gümrük Komisyonculuğu” yaptı. Daha sonra ise “Türkiye Gazetesi”ne geçerek “Bölge Muhasebe Müdürü” ve “Bölge Haber Müdürü” olarak vazife gördü.

İHA’nın kurulmasıyla önce “Bölge Haber Müdürlüğü”nden, sonra da 1991 yılında emekli olup devam ettirdiği “Bölge Muhasebe Müdürlüğü”nden de Temmuz 1994’de ayrıldı.

Şubat 2000 târihine kadar “Serbest Muhasebeci”lik yaptı ve Filiz Şekerleme bünyesinde de “Muhasebe Müdürü” olarak çalıştı. Bu târihten sonra ise Yeni Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve yeni bâzı haklar tanıması sebebiyle de 10 yıllık “Sarı Basın Kartı“nı iade ederek “Gümrük Müşaviri” olarak ticârî faaliyetlere başladı. 31 Aralık 2013 tarihinde ticarî faaliyetine son vererek tekrar “basın-yayın” hayatına döndü. “Denge Gazetesi”nde “Yazar” olarak meslekî hizmetlerini sürdürmekte, kültür-sanat alanında eserler vermekte iken Şubat 2018’de buradan “istifa” ederek ayrıldı. Akabinde de “akasyamhaber”,  “bizimsamsun.net” ve “samsunhaber.com” gibi İnternet/Genelağ sitelerinde “köşe” yazmayı ve kitap hâlinde de “eserler” vermeyi sürdürdü.

Kayıkçı; Samsun Ticaret Lisesi’nin “Uyanış Gazetesi” ve sonra da “Uyanış Dergisi”nde başladığı edebî çalışmalarını,  sonraki yıllarda aralıksız devam ettirdi.

“Türkiye Gazetesi”nin açmış olduğu şiir (Bir İnsan Ki–1982) ve hikâye  (Huzursuz Baba- 1982) yarışmalarında “Birincilik”ler kazandı. “Türk Basın Birliği”nin “Cumhuriyetin 60. Yılı Şiir Yarışması”nda da “Mondros’tan Cumhuriyete” isimli “destan”ıyla bu dalda “birinci” seçildi. Bu aradaDerebahçe Gazetesini çıkarıp “Başyazar”lığını ve kurucusu bulunduğu “Ay-Bir (Samsunlu Amatör Yazarlar Derneği) Başkanlığı”nı yaptı (1978–80).

Kültür Bakanlığı”nca “Halk Şâirleri” listesine alınan ve “Yaşayan Halk Şairleri Antolojisi”nde şiirlerine yer verilen Ali KAYIKÇI, Samsun’un mahallî Gazetelerinden “Büyük Samsun”, “Anayurdum” ve “Yeni Karadeniz” gazetelerinde de “Yazı İşleri Müdürlüğü” ve “Yayın Kurulu Üyeliği” gibi görevlerde de bulundu (1993-1996).

“Türkiye Gazetesi” dışında “Medikal Gazete”, “Zaman”, ‘Ortadoğu” ve “Yeni Mesaj”da ise çeşitli haber ve röportajları neşredildi.

 Evli ve beş çocuk babası olup “Samsun Gürses Gazetesi”nde fahrî olarak “Kültür-Sanat Sorumlusu” sıfatıyla edebî çalışmalar yaptı,  eserler neşretti.

Say-Der (Samsun Yazarlar Derneği’n)de ve “Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti”nde “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak kültürel faaliyetlerde bulundu; ayrıca muhtelif gazete ve dergilerde neşredilmiş pek çok şiir, makâle ve deneme yazılarına imza attı…                     

Çeşitli türden neşrettiği eser sayısı 50’ye ulaşmış, bunlardaki toplam sayfa sayısı 20 bini, gazetelerde tefrika hâlinde neşredilenler ile dergi ve gazetelerde çıkmış yazılarıyla birlikte genelde toplam olarak 50 bin sayfayı geçmiş bulunmaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20–22 Haziran 2008 târihinde düzenlenen “Uluslararası Samsun Şiir Günleri”ne “Ev Sahibi Şair” olarak katılmış ve “Yıldızlardan Beş Yıldız” isimli şiirini sunmuştur.

2017’de neşredilen “İLESAMLI İlim Adamı, Şair, Yazar ve Sanatçılar Ansiklopedisi”nin 242-245’nci sayfalarında; biyografisi ve eserleri ile yerini aldı. Bunu, Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emine Çakır’ın “Türk-Kazakistan Üniversitesi”nce hazırlanan “Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü”ndeki “Âşık Ali Derebahçeli” maddesindeki biyografi ve eserleri takip etti.

 

Basılı Telif Eserleri:

 • Adım Adım (İstanbul 1972, inceleme, kendi yayını, 240 sayfa).
 • Kan Pıhtısı/1 (İstanbul 1973, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • Kan Pıhtısı/2 (İstanbul 1974, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • İhracat (İstanbul 1974, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • İslâm’a Göre Evlilik ve Mahremiyetleri/1 (İstanbul 1977, Şelâle Yy. 564 sy).
 • İslâm’a Göre Evlilik ve Mahremiyetleri/2 (İstanbul 1978, Şelâle Yy. 564 sy. 1990’da 14. baskı, 1152 sy).
 • Çeyrek Asır (İstanbul 1978, Hergün Gzt tefrika romanı).
 • Çile ve Huzur (İstanbul 1982, Türkiye Gzt tefrika romanı).
 • Onbuçuk Atali (İstanbul 1983, Türkiye Gzt tefrika hikâyeleri).
 • Bir Elmanın Yarısı (1983, Samsun Gürses Gzt tefrika romanı).
 • Fidan (İstanbul 1983, Türkiye Gzt. tefrika romanı; 1996 Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy., 3. baskı, 144 sy).
 • Mondros’tan Cumhuriyete (1983, Samsun Gürses Gzt destan).
 • Mert Irmağı İnsanları/Pontus’a Darbe (1984, Samsun Gürses Gzt tefrikası, belge-roman; Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1989, 2. baskı, 256 sy; Kanal-S Tv. Yy. Samsun 2003, 3. baskı, 232 s.; Gürses Gzt tefrikası-2005, 4. baskı; Samsun Gürses Gzt Yy. Samsun 2009, baskı, 224 sy büyük boy).
 • Halime Kız’ın Âhı (İstanbul 1985, Türkiye Gzt tefrika romanı; Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1996, 3. baskı, 160 sy).
 • Çeyrek Asır’dan Sonra (1985, Samsun Gürses Gzt tefrika romanı; Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1986, 2. baskı, 122 sy).
 • Hasret (İstanbul 1986, Türkiye Gzt tefrika romanı).
 • Bir Buket Haber/1 (1981-89 Türkiye Gzt. Bölge Haberleri, 204 sy. büyük boy).
 • Bir Buket Haber/2 (1990-91 Türkiye Gzt. Bölge Haberleri, 144 sy, büyük boy).
 • Samsunlu Halk Şâirleri (Samsun 1991, derleme ve telif, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. 342 sy).
 • İşte İnsan/1 (Samsun 1996, Mert Kültür Merkezi Yy. 448 sy, büyük boy).
 • Samsun’da Kültür-Sanat/1 (Samsun Şbt 1998, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 226 sy).
 • Samsun’da Kültür-Sanat/2 (Samsun Aralık 1998, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 184 sy).
 • İşte İnsan/2 (Samsun, Mart–1999, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 410 sy, büyük boy).
 • Mahalleden Bölgeye Samsun/1 (Samsun, Mayıs–2000, Samsun Gürses Gzt. Yy. 520 sy, büyük boy).
 • Mahalleden Bölgeye Samsun/2 (Samsun Mayıs 2001, Samsun Gürses Gzt, Yy. 528 sy, büyük boy).
 • Pontus Üstüne (Basından Seçmeler; Samsun 2003, Ak Yazılım Yy. 208 sy.)
 • Güldede ve Gül Çocuklar (İstanbul 2004, Yeni Mesaj Gazetesi, tefrika çocuk romanı, 1. Baskı. Samsun 2005, Gürses Gazetesi, 2. Baskı, Samsun–2007, Gürses Gzt. Yy. 96 s. 3. Baskı).
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar–175 İsim, 1.200 Eser (Samsun–2005; Samsun Gürses Gzt. 444 sy büyük boy;)
 • Türk Destanları (Türk’ten Tâ….. Atatürk’e) (Samsun, 2006; Samsun Gürses Gzt. Yy. 160 sy; 2. Baskı, Samsun 2008, Gürses Gzt. Yy. 196 sy)
 • Samsun’un Mânevî Mîmarları (Dünkü ve Bugünkü Örnek Şahsiyetler)-Yüz 55 isim/biyografi; (Samsun-Ocak 2008, Gürses Gzt. Yy. 340 s. 2. Baskı).
 • “5 Yıldız”lı…. “55 Yıldız”lı, “TC Kimlikli” Samsun (Samsun-Ağustos 2010, Demokrasinin Müdafii Gzt. Yy. l48 s. cep boy).
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi-275 İsim, Bindörtyüz 55 Eser (Samsun-2011, Medeniyet Gzt. Yy. Büyük boy 488 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1-Köşe Yazısı Konulu 2009/2011 Olaylarına 178 Şiir; Cilt 1, (Samsun- Ocak 2012, Büyük boy 232 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/2-Köşe Yazısı Konulu 2009/2012 Olaylarına İkiyüz 55 Şiir; Cilt 1–2, (Samsun- 29 Mayıs 2012, Büyük boy 440 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/3-Köşe Yazısı Konulu 2012 Olaylarına 55 Şiir; Cilt 3, (Samsun 14 Ağustos 2012, cep boy l76 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/1-Din ve Ahlâk ile Şehr-i Samsun konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Ekim 2012, 288 sy.)
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (375 İsim, Üçbinyüz 55 Eser-Samsun-2013, SAY-DER Yy. Büyük boy 735 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/2-Terör Olayları ve Suriye konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Şubat 2015, 304 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/3-Dil ve Millî Kültür konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Aralık 2015, 488 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 55 Köşe Yazısı-Şiir; (1. Baskı; Samsun-18 Mart 2016, 224 sy.)
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (414 İsim/Binikiyüz 55 Resim/Üçbinikiyüz 55 Eser-8. Baskı, Samsun-Mayıs 2016, SAM-MED Yy. Büyük boy 800 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 88 Köşe Yazısı-Şiir; (2. Baskı; Samsun-30 Ağustos 2016, 512 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Köşe Yazısı-Şiirler; (1. Baskı; Samsun-30 Ağustos 2016, 64 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 99 Köşe Yazısı-Şiir; (3. Baskı; Samsun-28 Şubat 2017, 312 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Köşe Yazısı-Şiirler; (2. Baskı; Samsun-18 Mart 2017, 144 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu 85 Köşe Yazısı-Şiir; (3. Baskı; Derebahçe Mah. Merkez H. Dursun Öksüzoğlu Camii Dernek Yy. Samsun-29 Ekim 2017, 544 sy.)
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi (455 İsim’e Doğru); 9. Baskı, Samsun Ağustos 2018, ht Matbaa Yy. Büyük boy 800 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Yüz 19 Köşe Yazısı-Şiir; (4. Baskı; htMatbaa Yy. Samsun-23 Nsn 2019, 488 sy.)
 • “Halime Kız” Yazdı, Ben de Saza Söyledim (“Moda” Konulu 21 Köşe Yazısı-Şiir); Samsun 23 Nsn 2019, cep boy 128 sy.)
 • Mert Irmağı İnsanları (Pontus’a Darbe); Baskı, İst. 19 Mys 2019, büyük boy128 sy.
 • Pontus Üstüne (Basından Seçmeler); 2. Baskı, İst. 19 Mys 2019, büyük boy 144 sy.
 • “Halime Kız” Yazdı, Ben de Saza Söyledim (“Moda” Konulu 73 Köşe Yazısı-Şiir), 2. Baskı Samsun 23 Nsn 2020, 344 sy.
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu Yüz 41 Köşe Yazısı-Şiir; (4. Baskı, Samsun 15 Temmuz 2020, 454 sy.)

 

  Basıma Hazır Eserleri:

 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi; Baskı, ht Matbaa Yy. 800 sy.
 • 75’e Doğru (Köşe Yazısı Konulu 2012/2020 Olaylarına -“Hikâyeli Şiirler”/1)
 • 75’e Doğru (Köşe Yazısı Konulu 2012/2020 Olaylarına -“Hikâyeli Şiirler”/2)
 • 75’e Doğru (Köşe Yazısı Konulu 2012/2020 Olaylarına -“Hikâyeli Şiirler”/3)
 • Yazdı-Yazdım/1-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar/Dergiler, Kitaplar-1 (Yüz 20 Köşe Yazısı-Şiir)
 • Yazdı-Yazdım/2-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-2 (Yüz 21 Köşe Yazısı-Şiir)
 • Yazdı-Yazdım/3-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-3 (Yüz 22 Köşe Yazısı-Şiir)
 • Yazdı-Yazdım/4-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-4 (73 Köşe Yazısı-Şiir)
 • Yazdı-Yazdım/5-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-5 (74 Köşe Yazısı-Şiir)
 • Yazdı-Yazdım/6-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Gazeteler-1) (Yüz 20 Köşe Yazısı-Şiir)
 • Yazdı-Yazdım/7-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Gazeteler-2) (74 Köşe Yazısı-Şiir)

Kazandığı Ödüller:

 1. a) Türkiye Gazetesi Şiir Yarışması, Bir İnsan Ki isimli şiirle, 1982’de birincilik,
 2. b) Türkiye Gazetesi Hikâye Yarışması, Huzursuz Baba isimli eserle, 1982’de 1’incilik,
 3. c) Türk Basın Birliği’nin Cumhuriyetin 60. Yılı Şiir Yarışmasında, Mondros’tan Cumhuriyete isimli destanla, 1983’de 1’incilik,

ç)  Samsun Yazarlar Derneği’nin 2007’de Araştırma dalında verdiği 1’incilik…

 

  Üye/Yönetici Olduğu Edebiyat, Kültür- Sanat Kurum ve Kuruluşları:

 1. a) Ay-Bir (Samsunlu Amatör Yazarlar ve Şairler Derneği) Kurucu Başkanı,
 2. b) İLESAM (Türkiye İlim Edebiyat ve Sanat Eserleri Meslek Birliği) 150 Nu. Üyesi,
 3. c) Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi,

ç) Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Üyesi,

 1. d) Anadolu Basın Birliği Samsun Şubesi Üyesi,
 2. e) Say-Der (Samsunlu Yazarlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi,
 3. f) Samsun Ticaret Liseliler Derneği Üyesi,
 4. g) Derebahçe Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

ğ) Derebahçe Irmak Camii Derneği Üyesi,

 1. h) Bahçelievler Camii Derneği Denetleme Kurulu Üyesi,

ı) Sagem-Der (Samsun Gelişim Derneği) Üyesi,

 1. i) Sosyal Meskenler Camii Derneği Üyesi,
 2. j) Şuurlu Öğretmenler Derneği (Öğ-Der) Samsun Şubesi Üyesi
 3. k) Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi

 

   Üye Olduğu Meslekî Kuruluşlar:

 1. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (2/21132 sicil sayılı) üyesi,
 2. Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (375-S. Muhasebeci) üyesi,
 3. Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği (M/55004 sicil sayılı) üyesi.

 

                 …Ve, Arka Kapak’tan Bir Destan

 

               SEN “DESTAN”I YAZDIN BEN DE…

 

                Sen “Destan”ı yazdın, ben “hece”ledim;

                “Târih”e bir daha, “imza”nı attın!..

                Ben “rahat uyurken, sen “Pençe”ledin;

                               “Dostun güven”ine, “güven”ler kattın;

                               Nice “müttefik”(!)i, bir-bir “eledin…”

 

                Sen “Destan”ı yazdın, “hecesi kan”dır;

                Her bir “kandamlası”, ayrı bir “can”dır;

                “Mehmetçik-Ahmetçik”, bütün “vatan”dır…

                               “Dostun güven”ine, “güven”ler kattın;

                               “Gâzilik-şehîdlik”, iki “cihân”dır…

 

                Sen “Destan”ı yazdın, ben de okudum;

                Her harfine “inci-mercan” dokudum;

                “Hainler” kahroldu, “arttı” umudum…

                               “Dostun güven”ine, “güven”ler kattın;

                               “Ben ölsem de” dedin,  “yaşasın yurdum!..”

 

                Sen “Destan”ı yazdın, yeni “asır”da;

                Bu “destan kalemi”, “ced”deki “sır”da;

                “Cizre-Silopi”de, “Nusaybin-Sur”da…

                               “Dostun güven”ine, “güven”ler kattın;

                               “Altunda-dövizde”, “Borsa” ve “kur”da…

 

                Sen “Destan”ı yazdın, “7 düvel”e;

                “Bağdat adam” ola, “Şam” da “düzele”;

                “PYD” diyorlar, dünkü “göbel”e…

                               “Dost”un “güven”ine, “güven”ler kattın;

                               Sen“Adaysın” gayrı, “Millî Nobel”e!..

 

                Sen “Destan”ı yazdın, okusun “torun”;

                “Moskova” , “Washington”, “târihî sorun”;

                “Kızıl”ın öncüsü, “Şiâ”nın “mor”un…

                               “Dost”un “güven”ine, “güven”ler kattın;

                               “ABD”yi varın, “Talmût”tan sorun!..

 

                Sen “Destan”ı yazdın; “Fırat…”da, “…Dal…”da;

                “Barış Kalkanı”nda, “Pençe”ler dilde;

                “Doğu Akdeniz”de, binlerce milde!..

                               “Dost”un güveni”ne, “güven”ler kattın;

                               “Kıtadan-kıtaya”, 81 ilde!.. 

 

                KAYIKÇ’Ali der ki, “Destan”dır-“hece”;

                “Ufuklar” aydınlık, sanmayın “gece”;

                “Her Türk Müslüman”dır, değil “bilmece”…

                               “Dost”un “güven”ine, “güven”ler kattın;

                               “PKK” korkuluk, “bâtıl düzmece…”