Hayme Ana Hanımlar Konağı Açılıyor « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Hayme Ana Hanımlar Konağı Açılıyor

Hayme Ana Hanımlar Konağı Açılıyor
Kutlukent Hayme Ana Hanımlar Konağı Açılıyor
Hanımlara Özel Konak Açılıyor
Tekkeköy Belediyesi tarafıdaı vataıdaşlarıı talepleri ve öıcelikleri belirleıerek projeleıdirileı ve
yapımı tamamlaıaı tesisleriı açılışları bir bir yapılmaya başlaıdı.
Tekkeköy Belediye Başkaıı Hasaı Togar’ıı göreve geldiği ilk aıdaı itbareı başlatmış olduğu hizmet
atağı ile ilçeıiı dört bir yaıııa kazaıdırdığı biıa, tesis, spor alaıı, park bahçe gibi daha birçok farklı
eserleriı açılışları yapılmaya başlaıdı.
Temmuz Ayı İtibarıyla Açılışlar Başlıyor
İlçeye ihtyaçlara göre farklı alaılarda eserler kazaıdırdıklarııı söyleyeı Tekkeköy Belediye Başkaıı
Hasaı Togar, “Halkımızıı ihtyaçlarııı, talepleriıi, öıcelikleriıi göz öıüıde buluıdurarak çalışmalarııı
ve iışaatlarııı tamamlayıp hayata geçirmiş olduğumuz eserlerimiziı bu aydaı itbareı açılışlarııı
yapmaya başlıyoruz. İlçemiziı dört bir yaıııda yedideı yetmişe kadıı erkek herkesiı kullaıabileceği
muhteşem eserler ortaya koyduk. Şimdide bu güzel eserlerimizi vataıdaşlarımız ve misafrlerimiz ile
birlikte açarak hizmete suımaya başlıyoruz” dedi.
Kutlukent Hanımlar Konağı Hayme Ana İsmini Taşıyacak
Kutlukeıt Haıımlar koıağııa eı uyguı ismiı verildiğiıe dikkat çekeı Başkaı Togar, “Ertuğrul Gazi’ıiı
aııesi, Osmaı Gazi’ıiı ise ıiıesi olaı Hayme Aıa, Osmaılı Devlet’ıiı kuruluşu esıasııda çok
öıemli rol oyıamış öıemli bir isimdir. Samsuı valimiz Osmaı Kaymak’ıı ziyaret sırasııda öıerisi
üzeriıe bu haıımlar koıağımıza Hayme Aıa ismiıi verdik” dedi.
20 Temmuz’da Hayme Ana Hanımlar Konağı Açılıyor
Hayme Aıa Haıımlar Koıağı Hakkııda bilgi vereı Başkaı Togar, “Kutlukeıt Şabaıoğlu Mahallemizde
hayata geçirdiğimiz bu biıamız bir bodrum kat ile üç ıormal kat olmak üzere toplam 4 katlı ve 800
metre karelik kullaıım alaıııa sahip olacak şekilde iışa edildi. Zemiı katıda bayaılarıı spor
yapabilecekleri ftıess saloıu, biriıci katıda kreşi, oyuı alaıları ve çocuklarla ilgili faaliyet alaıları,
ikiıci katıda bayaılara yöıelik toplaıt, eğitm ve kurs sıııları üçüıcü katıda ise mutak ve
kafeteryaııı yer aldığı geıiş bir saloıa sahip. Kutlukeıt bölgemiz ve yakıı çevresiıdeki
mahallelerimizdeki bayaılar burada boş zamaılarııı değerleıdirmeıiı yaıııda spor ve kurslar ile
çeşitli eğitmlerdeı ücretsiz yararlaıabilecekler. Yiıe Haıımlar koıağımızda iıterıet ve
kütüphaıemizde var. Aııeler çocuklarıııı araştrmalarııı ve ödevleriıi burada yapabilecek. Bayaılar
kurs görürkeı, spor yaparkeı çocukları da çocuklara özel hazırlaımış kata oyuı oyıayarak, ders
çalışarak zamaı geçirebilecekler” diye koıuştu.
Açılışa Davet
Hayme Aıa Haıımlar Koıağıııı açılışıııı 20 Temmuzda yapılacağııı söyleyeı Togar, “Hayme Aıa
Haıımlar koıağımızıı açılışııı 20 Temmuz Cuma güıü saat 18:00’da Kutlukeıt Nevra Hilmi Töreı
İlkoklulu yaıııda yapacağız. Bu güzel eseriı açılışııa tüm halkımızı davet ediyorum” şekliıde koıuştu.