YAZARIMIZ ve ESERLERİ ÇARŞAMBA TİCARET ve SANAYİ ODASI’NDA                                                                                                                        İsmet AKTAŞ « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

YAZARIMIZ ve ESERLERİ ÇARŞAMBA TİCARET ve SANAYİ ODASI’NDA                                                                                                                        İsmet AKTAŞ

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI

     

YAZARIMIZ ve ESERLERİ ÇARŞAMBA TİCARET ve SANAYİ ODASI’NDA

                                                                                                                       İsmet AKTAŞ

 

* “Gazetemiz Köşe Yazarı ve Halk Şâiri ALİ KAYIKÇI” tarafından kaleme alınan ve “Millî Mücadele’nin Yüzüncü Yılı”na

dair  bir “Belge-Roman” olan “MERT IRMAĞI İNSANLARI (Pontus’a Darbe)” ile “PONTUS ÜSTÜNE (Basından Seçmeler)” adını taşıyan eserleri, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası’nda personele hediye edildi.

* Bu kitaplardan biri olan ve ilk baskısı 1984 yılında “Samsun Gürses Gazetesi”nde yapılan “tarihî araştırma ve belgelere dayalı roman”ın ikinci baskısı “Samsun Gazeteciler Cemiyeti”, üçüncü baskısı ise “Kanal-S Televizyonu” tarafından gerçekleştirilmişti.

 

Samsun Gazeteciler Cemiyeti”nin “2’inci baskının Takdimi” başlıklı yazısında belirttiği gibi;  “Türkiye’mizin bölünmesi, parçalanması, millî birlik ve beraberliğinin, toprak bütünlüğünün sona erdirilmesi için çalışan şer güçleri (lobileri)nin sayısı 1.000 kadardır. Diğer taraftan, komşumuz Yunanistan’ın güdümünde olan ve 12 Eylül 1980 harekâtından sonra sayı ve etkinlikleri oldukça artırılan bu uydu ‘örgütlerin içerisinde Pontus’çu Cemiyetlerin’ olması ve bunların (Türkiye’nin kalbinden vurulması için Yunanistan tarafından desteklenmesi) meselesi karşısında,  Cemiyetimiz Kurucu Üyesi, Gazeteci-Yazar Ali Kayıkçı’nın, uzun araştırmalar sonucu belgelere dayanarak hazırladığı ‘1. Dünya Savaşı nihayetinde Samsun’umuz’ ve çevresinin olduğu kadar, genelde memleketimizin de içinde bulunduğu o kanlık günlere ait, ibretlerle dolu bu eserin… kitap hâlinde yayınlanır olması, dünkü yakın geçmişimizin bilinmesi ve geleceğin aydınlatılması ile tarih ve kültür bakımından büyük Türk Milleti’ne örnek bir hizmet”tir.

Eserin 3’üncü baskısının “Takdimi”nde 19 Mayıs 2003 tarihinde ise “Kanal-S Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni” tarafından eserin “yaklaşık 20 yıllık bir süre içerisinde gerçekleştirilen araştırma ve incelemeler sonucu kaleme alındığı” özellikle vurgulanmış ve “bu değerli eseri kültürümüze ve genç araştırmacı öğrenci kardeşlerimizin kütüphanelerine kazandırdığı için Ali Kayıkçı kutlanmış”tır.

 

“TARİHÎ ROMANLAR” NEDİR ve NEYE HİZMET EDER?

Şeyh’ül Muharrirîn Ahmet Kabaklı” Hoca, “Türk Edebiyatı” adlı muhteşem eserinde,  roman çeşitlerini anlatırken “Tarihî Roman” başlığı altında şu bilgileri vermektedir:

“Konularını, tarihte yaşamış kahramanlarla, onları kuşatan gerçek veya hayalî kişilerin hayat ve maceralarından alan romanlardır.

Şüphesiz tarih ile tarihî roman arasında farklar vardır. Konusunu hayattan alan romancı, hayat ve kişiler üzerinde nasıl istediği gibi seçmeler ve değişmeler yapmak hakkına sahipse, konuyu tarihten alan romancı da, onu az çok değişik ve ayıklanmış şekle sokabilir. Bir tarihî kahramana, dilediği, kendi yorumladığı karakteri verebilir, onun macerasını daha çekici yapmak için, birçok aşk, fazilet ve yiğitlik motifleri ile süsleyebilir. Yaşamış kişiler arasına, hayalî varlıklar da katar yahut son derece silik şahsiyetleri, birinci dereceye çıkarabilir.”

Tarihî romanın Türk Edebiyatında ilk örneği Namık Kemal’in Cezmi’sidir. Alexandre Dumas (Baba)nın tarihî macera romanlarını örnek tutan Ahmed Mithat Efendi de Hasan Mellâh, Yeniçerililer vb. gibi konuları geçmiş zamandan alınma romanlar yazmıştır” diye devam etmekte ve sonrasında ise aynen şöyle demektedir.

“Bizde, bu çeşidin şaheserleri henüz yazılmıştır denilemez. Yalnız, Nihal Atsız’ın eski Türklerle ilgili Bozkurtlar Diriliyor, Halikarnas Balıkçısı’nın Turgut Reis, Kemal Tahir’in Osmanlı kuruluşu günlerini anlatan Devlet Ana, Necati Sepetçioğlu’nun Alpaslan’ı, gençliğini ve çevresini ele alan Kilit vs. Emine Işınsu’nun Malazgirt Oğuzlarını Dede Korkut havasıyla anlatan Ak Topraklar romanları, dikkate değer denemelerdir. Ahmet Refik, Turhan Tan, Feridun Fazıl Tülbentçi, Oğuz Özdeş, Murat Sertoğlu, Zuhuri Danışman, Ragıp Şevki Yeşim, A. Ziya Kozanoğlu vb. de bu yolda emeği geçmiş yazarlardır.”.

Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Topdemir” ise bu konuda şu bilgileri vermektedir: “Milletlerin, bunalımlı dönemlerinde tarihe yöneldiklerini görmekteyiz. Yazar, tarihte yaşanmış ibretli olayları dönemine göre kurgulayarak okuyucu karşısına çıkar. Bu, ileriye dönük olarak okuyucu üzerinde olumlu etki bırakır. Tarihî roman; okuyucuya, tarih şuuru vermelidir. Tarihî bilgi durağandır, geçmişe doğru bir bakıştır. Gelecek hakkında daha iyi hükümler vermek için tarihe bakmakta yarar vardır. Bu durumda yorum meselesi ortaya çıkıyor. Tarihi yorumlamak, tarih şuuru demektir ve aynı zamanda millî şuur meselesidir. Bu yüzden tarihî roman;  milliyetçiliği, millî devlet ve millî beka fikrinin kuvvetlendiği, düşman güçlerinin hissedildiği devirlerin ürünleridir.”

“Tarihçi Yazar ve Samsunlu Hemşehrimiz Ahmet Yılmaz Boyunağa”, “ÖMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi M. Hâlistin Kukul” ile arasında gerçekleştirilen bir röportajda, “Tarihî romancılığımızın, edebiyatımız ve millî kültürümüz içerisindeki yeri” konusundaki bir suâli cevaplandırırken aynen şunları söylemiştir:

“Çok mühim bir yeri vardır. Millî edebiyatın, dolayısıyla millî kültürün önemli bir parçasıdır. Bütün, bunsuz noksan kalır. Millî kültürümüzün temelleri, tarihin derinliklerine dayanır. Tarihî roman da, bunları gözler önüne serer, ibret vesikası olur.”, “Gençlerimizin, atalarının hayatlarını iyi ve doğru bilmeleri gerekir. Bir tarihî romancının buna çok itina göstermesi lâzımdır. Bunda büyük vebâl

vardır. Tarihî romancılığı, işte bunun için tercih ettim. Gâyem, millî tarihimizi, doğru olarak tanıtmaktır.”; “Diğer milletlerde de bu tür eser verenlerden İngiltere’de Walter Scott, Polonya’da Henryk Seinkiewicz, Rusya’da Tolstoy vardır.  Seinkiewicz yazdığı ‘Töton Şövalyeleri’, ‘Ateş ve Kılınçla’ adlı eserlerinde, Rus ve Avusturya boyunduruğu altına girmiş milletine: ‘Siz böyle kahramanlar yetiştirmiş kimselersiniz; boyunduruk altında olmanız doğru mudur?’ mesajını veriyor ve onları şuurlandırıyor.”  

Bir başka “Samsunlu Hemşehrimiz Gazeteci-Yazar M. Aybike Sinan” da Türkiye Gazetesi’ndeki  (Bkz: 18.03.2019, s. 9), “Çanakkale Cihadının 104. Yılında” başlıklı köşe yazısında; “…tarihî hadiseler, edebiyat eserlerinde zamanın ruhu gözetlenip yeni baştan anlatılıp yazılırsa, yeni kuşakların bu olayları anlama, yorumlama, içselleştirme kabiliyetleri de o denli artar.” demekte ve “tarihî roman”ın önemini vurgulamaktadır.

 

MERT IRMAĞI İNSANLARI (Pontus’a Darbe)” NASIL YAZILDI?

“Gazeteci – Araştırmacı Şâir ve Yazar Ali Kayıkçı”; muharibimize yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

“Araştırmalarımıza, evvel emirde 1981-1984 yıllarında başladık. Bu yıllarda; 14’ü (bir kısmı o günleri ‘çocuk-genç’ olarak yaşamış bulunan) şahıs ve 35’i de yazılı belge olmak üzere 50 kadar kaynağa başvurarak ve 30 yıllık bir “Samsunlu” olarak gerçekleştirdik ve mahallî “Gürses Gazetesi”nin 10 Mart 1984 günlü nüshasıyla başlamak suretiyle tefrika ettirdik. Ardından da gördüğü büyük ilgiden cesaret alarak 2’nci baskıyı 1990 yılında “Samsun Gazeteciler Cemiyeti”nin yayını şeklinde 266 sayfalık bir “kitap” hâlinde neşrettik. Bunları ise 3, 4, 5 ve şimdilerde de 6’ncı baskılar takip etti.

Bütün bunları yaparken bir taraftan da basın-yayın organlarında “Pontus” ve “Pontus’çular” hakkında çıkan çeşitli makâle ve yazıları takip ettik ve de “Pontus Üstüne (Basından Seçmeler)-Ali Kayıkçı” adlı, içinde 74 adet “kupür/kesik” bulunan bir başka kitapta, Samsun 2003, 208 sayfa olarak neşrettik. Sonrasında ise yine “Pontus Üstüne” basın-yayın organlarında yer alan çeşitli araştırma yazı ve haberlerini topladık. Bunları bizim yazdıklarımızla birlikte harmanlayıp yer-yer destanlaştırdık ve yine “Millî Mücadele’nin Yüzüncü Yılı” dolayısıyla bu sene mayıs ayında, ikisini bir kapak içinde olarak okuyucularımız ile buluşturduk.

İlk baskıdan bu zamana kadar  geçen çeyrek asırlık zaman içerisinde; “Dış Düşmanlar” ile içimizdeki birtakım “Sahte Türkler”, “Dönmeler” (Üstâd Gazeteci Yazar M. Şevket Eygi’nin deyimiyle “Dönmemişler”) ve çeşitli menfaat gruplarının hâlen daha akla-hayâle gelmez  “aymazlıklar/gâflet örneği” sergilemeleri, yaptıkları ve yapmak istedikleri bâzı şeyleri sâdece ve sâdece “turist çekmek”, “maddî kazanç sağlamak”, siyasî ikbâl devşirmek…” şeklinde değerlendirmeleri karşısında ister istemez, bir kere daha gerçekleri gözler önüne serelim dedik…

Gâzi Mustafa Kemal Paşa”nın “19 Mayıs 1919” günü “Millî Mücâdeleyi başlatmak için Samsun’a geldiklerinin 100. Yıldönümü”nde, başta “Komşi Yonan” olmak üzere “Siyonistlerin” güdümündeki bir kısım “Şer Odakları”  ve “Fener Rûm Patrikhânesi/Patrik Bartholomeos” un tekrar harekete geçmesi/geçirilmesi karşısında, yapılanlara “Eyvallah!” dememek ve “Nemelâzımcılık” sergilememek için bu eserler ile bir defa daha “İşte gerçekler!” diye haykırmak için karşınızdayız, diyoruz…

Yeni baskı için incelemek fırsatı bulduğumuz yazılı kaynaklar yanında;  döneme damgasını vuran tarihe mâlolmuş örnek hayât hikâyeleri ile ve şahsen verdikleri değerli bilgilere ilâveten birinci ağızdan naklettikleri hadiselerle bu naçiz eserimize değer katan zevat-ı muhteremleri de şöylece bir tanıtmak için… yazıyor ve içlerinden ölenlerin hepsine de Cenâb-ı Allah’tan gâni gâni rahmetler diliyor ve her birini minnetle anıyor, hayâtta bulunanlara ise sağlık-âfiyet ve de hayırlı uzun ömürler temenni eyliyoruz!..”

 

MERT IRMAĞI İNSANLARI (Pontus’a Darbe)”DE NELER VAR?..

“Kitâbın Kitâbesi”, “Kısa Kısa”, “Samsun Gazeteciler Cemiyeti Takdimi”, “Kanal-S’nin Takdimi”, “Eğitimci Şâir ve Yazar M. Hâlistin Kukul’un Kaleminden Bir Değerlendirme: Pontus’a Darbe Üstüne”, “Gürses Gazetesi Takdimi”, “Sözbaşı” ve “6. Basımın Takdimi” gibi yazıların yer aldığı eserin “Tarihî Belge-Roman” bölümü ise aşağıdaki bölümlerden meydana gelmiş bulunmaktadır:

 • Bölüm: Oyun İçinde Oyun
 • Bölüm: Sevda Kapıyı Çalınca
 • Bölüm: Çanlar Kimin İçin Çalıyor?
 • Bölüm: Doluya Koyarsın Almaz…
 • Bölüm: …Ve, Karşı Tedbirler
 • Bölüm: Küllenen Ateş
 • Bölüm: Kuşlar ve Akbabalar
 • Bölüm: Hâdiseler Zinciri
 • Bölüm: Kerem ile Aslı Misâli
 • 10 Bölüm: (,) Virgül Değil (.) Nokta!..

 

               “PONTUS ÜSTÜNE (Basından Seçmeler)DE NELER VAR?

Bir süreden beri “Hediye” olarak dağıtımı devam eden bu ikinci eserde ise “Kitâbın Kitâbesi”, “Kısa Kısa”dan sonra  “Eserin 1. Basımının Takdimi”, “Tarihçe”, “Mısra Mısra Türk Tarihi/Destan”, “Mısra Mısra Samsun Tarihi/Destan”, Rûm-Pontus Cemiyetleri”, “Mütareke Yıllarında Samsun’un Durumu”, “…Ve Hortlatılan Yeni Pontus’çuluk”, “1985-2010 Olayları”, “2010-2019 Olayları”, “Fitne-Fesat Yuvası ‘Kin Kapılı’ Patrikhâne”, “Bin Beş Yüz Yıllık Kin, Bin Yıllık Hesaplaşma, İki Yüz Yıllık İhanet”, “Fener Rûm Patrikhânesi ile Otosefal Ukrayna Kilisesi Kapışması”, “Erbakan Bak Uyardı, Uyuyanlar Uyansın”, “Ne ‘Amisos’, ‘Amazon,  Ne de ‘Pontus’ Diyoruz; Burası ‘Türkiye’dir, ‘Anayurt’ Biliyoruz”, “Rûm İsmi Üzerine”, “Sonsöz” ve “Pontus Üstüne (Basından Seçmeler) Destanı” adını taşıyan bölümler bulunmaktadır.

“ İstanbul İhlâs Entegre Baskı Tesisleri”nde, tamamı renkli olarak neşredilen bu eserin, “M. Kemal Paşa’nın Samsun’a gelişinin ve Millî Mücadele’nin Yüzüncü Yılı”nda “100. Yıl Koordinasyon Merkezi”nin herhangi bir maddî-mânevî desteği olmaksızın yayınlanmış olması da, kültür-sanat çevrelerince büyük bir başarı olarak değerlendirilmektedir.

 

“GAZETECİ-ARAŞTIRMACI YAZAR ve ŞÂİR ALİ KAYIKÇI” KİMDİR?   

14 Ağustos 1946 târihinde, Trabzon’a bağlı Maçka ilçesi Hamsiköy’de doğdu. İlkokulu Samsun 19 Mayıs ve Rızânur’da (1954–59), orta ve liseyi de Samsun Ticaret Lisesi’nde (1959–65) okudu.

Yüksek tahsilini ise Ankara İktisâdi ve Ticarî İlimler Akademisi’nde tamamlamak suretiyle 1969 yılında “Bankacılık Bölümü”nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında (1967), Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarife Şubesi’nde başladığı memuriyeti, 1971 yılında Levazım Yedek Subayı Er Eğitim Okulu Öğretmeni olarak tamamladığı askerlikten sonra da devam ettirdi. İstanbul Çıkış (İhracat) Gümrüğü’nde “Müdür Muavini” iken kendi isteği ile Samsun’a tayin oldu (1974).

1980 yılında “Samsun Gümrük Müdürü” olarak atandı. Ağustos 1981’de, Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’nde “Şube Müdürü” iken “istifa” ederek memuriyetten ayrıldı.

Önce serbest olarak, sonra da bâzı özel şirketlerde “Muhasip”lik ve “Gümrük Komisyonculuğu” yaptı. Daha sonra ise “Türkiye Gazetesi”ne geçerek “Bölge Muhasebe Müdürü” ve “Bölge Haber Müdürü” olarak vazife gördü.

İHA’nın kurulmasıyla önce “Bölge Haber Müdürlüğü”nden, sonra da 1991 yılında emekli olup 1994 senesine kadar devam ettirdiği “Bölge Muhasebe Müdürlüğü”nden de Temmuz 1994’de ayrıldı.

Şubat 2000 târihine kadar “Serbest Muhasebeci”lik yaptı ve Filiz Şekerleme bünyesinde de “Muhasebe Müdürü” olarak çalıştı. Bu tarihten sonra ise Yeni Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ve yeni bâzı haklar tanıması sebebiyle de 10 yıllık “Sarı Basın Kartı“nı iade ederek “Gümrük Müşaviri” olarak ticarî faaliyetlere başladı. 31 Aralık 2013 tarihinde ticarî faaliyetine son vererek tekrar “basın-yayın” hayâtına döndü.

“Kayıkçı”; Samsun Ticaret Lisesi’nin “Uyanış Gazetesi” ve sonra da “Uyanış Dergisi”nde başladığı edebî çalışmalarını,  bu zamana kadar aralıksız devam ettirdi.

“Türkiye Gazetesi”nin açmış olduğu şiir (Bir İnsan Ki–1982) ve hikâye  (Huzursuz Baba- 1982) yarışmalarında “Birincilik”ler kazandı. “Türk Basın Birliği”nin “Cumhuriyetin 60. Yılı Şiir Yarışması”nda da “Mondros’tan Cumhuriyete” isimli “destan”ıyla bu dalda “birinci” seçildi. Bu aradaDerebahçe Gazetesini çıkarıp “Başyazar”lığını ve kurucusu bulunduğu “Ay-Bir (Samsunlu Amatör Yazarlar Derneği) Başkanlığı”nı yaptı (1978–80).

Kültür Bakanlığı”nca “Halk Şâirleri” listesine alınan ve “Yaşayan Halk Şairleri Antolojisi”(Ankara, 1992)nde biyografisi ile bir de şiirine yer verilen Ali KAYIKÇI, Samsun’un mahallî Gazetelerinden “Büyük Samsun”, “Anayurdum” ve “Yeni Karadeniz” gazetelerinde de “Yazı İşleri Müdürlüğü” ve “Yayın Kurulu Üyeliği” gibi görevlerde bulundu (1993-1996).

“Türkiye Gazetesi” dışında “Medikal Gazete”, “Zaman”, ‘Ortadoğu” ve “Yeni Mesaj”da ise çeşitli haber ve röportajları neşredildi.

 Evli ve beş çocuk babası olup “Samsun Gürses Gazetesi”nde fahrî olarak “Kültür-Sanat Sorumlusu” sıfatıyla edebî çalışmalar yaptı,  eserler neşretti.

2008–2009 yıllarında “Samsun Denge Gazetesi”nde, daha sonra ise “Samsun Olay”,  “Demokrasi’nin Müdafii” ve “Samsun Manşet” gazetelerinde, 2011-12, 2014-2017 yıllarında “tekrar “Samsun Denge Gazetesi”nde, akabinde ise “akasyamhaber.com”da yazdı. Hâlen “bizimsamsun.net” internet/genelağ sitesinde  “Köşe Yazarlığı” yapmakta;  Say-Der (Samsun Yazarlar Derneği’n)de ve “Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti”nde “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak kültürel faaliyetlerde bulunmakta; ayrıca muhtelif gazete ve dergilerde neşredilmiş pek çok şiir, makâle ve deneme yazılarına da imza atmaktadır…                          

Çeşitli türden neşrettiği eser sayısı 40’ı, bunlardaki toplam sayfa sayısı 15 bini, gazetelerde tefrika hâlinde neşredilenler ile dergi ve gazetelerde çıkmış yazılarıyla birlikte genelde toplam olarak 40 bin sayfayı geçmiş bulunmaktadır.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20–22 Haziran 2008 târihinde düzenlenen “Uluslararası Samsun Şiir Günleri”ne “Ev Sahibi Şair” olarak katılmış ve “Yıldızlardan Beş Yıldız” isimli şiirini sunmuştur.

                Basılı Telif Eserleri:

 • Adım Adım (İstanbul 1972, inceleme, kendi yayını, 240 sayfa).
 • Kan Pıhtısı/1 (İstanbul 1973, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • Kan Pıhtısı/2 (İstanbul 1974, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • İhracat (İstanbul 1974, inceleme, kendi yy. 240 sy).
 • İslâm’a Göre Evlilik ve Mahremiyetleri/1 (İstanbul 1977, Şelâle Yy. 564 sy).
 • İslâm’a Göre Evlilik ve Mahremiyetleri/2 (İstanbul 1978, Şelâle Yy. 564 sy. 1990’da 14. baskı, 1152 sy).
 • Çeyrek Asır (İstanbul 1978, Hergün Gazetesi tefrika romanı).
 • Çile ve Huzur (İstanbul 1982, Türkiye Gazetesi tefrika romanı).
 • Onbuçuk Atali (İstanbul 1983, Türkiye Gazetesi tefrika hikâyeleri).
 • Bir Elmanın Yarısı (1983, Samsun Gürses Gazetesi tefrika romanı).
 • Fidan (İstanbul 1983, Türkiye Gazetesi tefrika romanı; 1996 Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy., 3. baskı, 144 sy).
 • Mondros’tan Cumhuriyete (1983, Samsun Gürses Gzt. destan).
 • Mert Irmağı İnsanları/Pontus’a Darbe (1984, Samsun Gürses Gzt. Tefrikası, belge-roman; Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1989, 2. baskı, 256 sy; Kanal-S Tv. Yy. Samsun 2003, 3. baskı, 232 sy.; Gürses Gzt. Tefrikası-2005, 4. baskı; Samsun Gürses Gazetesi Yy. Samsun 2009, 5. baskı, 224 sy; 6. Baskı SAM-MED Yy. Samsun 2019,128 sy.).
 • Halime Kız’ın Âhı (İstanbul 1985, Türkiye Gazetesi tefrika romanı; Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1996, 3. baskı, 160 sy).
 • Çeyrek Asır’dan Sonra (1985, Samsun Gürses Gazetesi tefrika romanı; Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. Samsun 1986, 2. baskı, 122 sy).
 • Hasret (İstanbul 1986, Türkiye Gazetesi tefrika romanı).
 • Bir Buket Haber/1 (1981-89 Türkiye Gazetesi Bölge Haberleri, 204 sy.).
 • Bir Buket Haber/2 (1990-91 Türkiye Gzt. Bölge Haberleri, 144 sy. ).
 • Samsunlu Halk Şâirleri (Samsun 1991, derleme ve telif, Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yy. 342 sy).
 • İşte İnsan/1 (Samsun 1996, Mert Kültür Merkezi Yy. 448 sy, büyük boy).
 • Samsun’da Kültür-Sanat/1 (Samsun Şubat 1998, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 226 sy).
 • Samsun’da Kültür-Sanat/2 (Samsun Aralık 1998, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 184 sy).
 • İşte İnsan/2 (Samsun, Mart–1999, Samsun Haşet Kitabevi Yy. 410 sy, büyük boy).
 • Mahalleden Bölgeye Samsun/1 (Samsun, Mayıs–2000, Samsun Gürses Gzt. Yy. 520 sy).
 • Mahalleden Bölgeye Samsun/2 (Samsun Mayıs 2001, Samsun Gürses Gzt, Yy. 528 sy).
 • Pontus Üstüne/Basından Seçmeler; (Samsun Mayıs 2003, Ak Yazılım Yy. 208 sy.; Samsun Mayıs 2019, Sam-Med Yy. 148 sy.)
 • Güldede ve Gül Çocuklar (İstanbul 2004, Yeni Mesaj Gazetesi, tefrika çocuk romanı, 1. Baskı. Samsun 2005, Gürses Gazetesi, 2. Baskı, Samsun–2007, Gürses Gazetesi 96 s. 3. Baskı).
 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi, Samsun 2005, Samsun Gürses Gzt. 444 sy.; Samsun-2011, Medeniyet Gzt. Yy. 488 sy.; Samsun 2013, SAY-DER Yy. 735 sy.; Samsun 2016, SAM-MED Yy.800 sy.; Samsun 2018, ht Matbaa Yy. 800 sy.
 • Türk Destanları (Türk’ten Tâ….. Atatürk’e) (Samsun, 2006; Samsun Gürses Gzt. Yy. 160 ; 2. Baskı, Samsun 2008, Gürses Gzt. Yy. 196 sy.)
 • Samsun’un Mânevî Mîmarları (Dünkü ve Bugünkü Örnek Şahsiyetler)-Yüz 55 isim/biyografi; (Samsun-Ocak 2008, Gürses Gzt. Yy. 340 s. 2. Baskı).
 • “5 Yıldız”lı…. “55 Yıldız”lı, “TC Kimlikli” Samsun (Samsun-Ağustos 2010, Demokrasinin Müdafii Gzt. Yy. l48 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/1-Köşe Yazısı Konulu 2009/2011 Olaylarına 178 Şiir; Cilt 1, (Samsun- Ocak 2012,  232 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/2-Köşe Yazısı Konulu 2009/2012 Olaylarına İkiyüz 55 Şiir; Cilt 1–2, (Samsun- 29 Mayıs 2012, 440 sy.)
 • Yaş 65 Yolun Yarısı Eder/3-Köşe Yazısı Konulu 2012 Olaylarına 55 Şiir; Cilt 3, (Samsun 14 Ağustos 2012, l76 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/1-Din ve Ahlâk ile Şehr-i Samsun konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Ekim 2012, 288 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/2-Terör Olayları ve Suriye konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Şubat 2015, 304 sy.)
 • Hem Okudum Hem de Yazdım/3-Dil ve Millî Kültür konulu köşe yazısı-şiirler; (Samsun-Aralık 2015, 488 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 55 Köşe Yazısı-Şiir; (1. Baskı; Samsun-18 Mart 2016, 224 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 88 Köşe Yazısı-Şiir; (2. Baskı; Samsun-30 Ağustos 2016, 512 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Köşe Yazısı-Şiirler; (1. Baskı; Samsun-30 Ağustos 2016, 64 sy.)
 • Sen Destanı Yazdın Ben de–Teröre Karşı Gâzi ve Şehîdlerimizin Kahramanlık Destanları Konulu 99 Köşe Yazısı-Şiir;  (3. Baskı; Samsun-28 Şubat  2017, 312 )
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü/2-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Köşe Yazısı-Şiirler; (2. Baskı; Samsun-18 Mart 2017, 144 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü/3-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu 85 Köşe Yazısı-Şiir; (3. Baskı; Derebahçe Mah. Merkez H. Dursun Öksüzoğlu Camii Dernek Yy. Samsun-29 Ekim 2017, 544 sy.)
 • …Ve Millet Destanı Yazdı Düny’Âlem de Gördü/4-Darbeye Karşı Türk Milletinin Demokrasi Destanı Konulu Yüz 19 Köşe Yazısı-Şiir; (4. Baskı; htMatbaa Yy. Samsun Nisan 2019, 488 sy.)
 • “Halime Kız” Yazdı, Ben de Saza Söyledim; htMatbaa Yy. Samsun Mayıs 2019, 128 sy.

 

                Basıma Hazır Eserleri:

 • Samsunlu Şâirler ve Yazarlar Ansiklopedisi; Samsun Mayıs 2019, 10. Bask, 800 sy.
 • 70’e Doğru (2012/2016 Olaylarına Köşe Yazısı-Şiirler)
 • Yazdı-Yazdım/1-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-1)
 • Yazdı-Yazdım/2-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Dergiler, Kitaplar-2)
 • Yazdı-Yazdım/3-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Gazeteler-1)
 • Yazdı-Yazdım/4-Edebî Eserlere Münekkit Gözüyle Cevaplar (Gazeteler-2)

 

          Kazandığı Ödüller:

 1. a) Türkiye Gazetesi Şiir Yarışması, Bir İnsan Ki isimli şiirle, 1982’de birincilik,
 2. b) Türkiye Gazetesi Hikâye Yarışması, Huzursuz Baba isimli eserle, 1982’de

1’incilik,

 1. c) Türk Basın Birliği’nin Cumhuriyetin 60. Yılı Şiir Yarışmasında, Mondros’tan

Cumhuriyete isimli destanla, 1983’de 1’incilik,

ç)  Samsun Yazarlar Derneği’nin 2007’de Araştırma dalında verdiği 1’incilik…

 

   Üye/Yönetici Olduğu Edebiyat, Kültür- Sanat Kurum ve Kuruluşları:

 1. a) Ay-Bir (Samsunlu Amatör Yazarlar ve Şairler Derneği) Kurucu Başkanı,
 2. b) İLESAM (Türkiye İlim Edebiyat ve Sanat Eserleri Meslek Birliği) 150 Nu. Üyesi,
 3. c) Samsun Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi,

ç) Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Üyesi,

 1. d) Anadolu Basın Birliği Samsun Şubesi Üyesi,
 2. e) Say-Der (Samsunlu Yazarlar Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi,
 3. f) Samsun Ticaret Liseliler Derneği Üyesi,
 4. g) Derebahçe Merkez Camii Derneği Yönetim Kurulu Üyesi,

ğ) Derebahçe Irmak Camii Derneği Üyesi,

 1. h) Bahçelievler Camii Derneği Denetleme Kurulu Üyesi,

ı) Sagem-Der (Samsun Gelişim Derneği) Üyesi,

 1. i) Sosyal Meskenler Camii Derneği Üyesi,
 2. j) Şuurlu Öğretmenler Derneği (Öğ-Der) Samsun Şubesi Üyesi
 3. k) Samsun Medya Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Üyesi

 

   Üye Olduğu Meslekî Kuruluşlar:

 1. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (2/21132 sicil sayılı) üyesi,
 2. Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (375-S. Muhasebeci) üyesi,
 3. Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği (M/55004 sicil sayılı) üyesi.

 

Hakkında:

“Gazeteci-Şâir ve Araştırmacı Yazar Ali Kayıkçı (Âşık Derebahçeli)” hakkında; gerek yazılı ve gerekse de görülü (İnternet/Genelağ) basın-yayın organlarında, pek çok haber ve yorum yazıları neşredilmiş olup, bunlardan tespit edebilenlerin sayısı 100 kadardır.