ÇOCUKLAR BİR TOPLUMUN EN KUTSAL EMANETİDİR « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

Dün Başardılar, Bugün Neden Olmasın? Projesi

EĞİTİM, EKONOMİ, GÜNDEM, KÜLTÜR SANAT, SİYASET, TEKNOLOJİ

ÇOCUKLAR BİR TOPLUMUN EN KUTSAL EMANETİDİR

ÇOCUKLAR BİR TOPLUMUN EN KUTSAL EMANETİDİR
Son günlerde meydana gelen çocuk istsmarlarr ve vahşi cinayetlerle ilgili, Samsun’da bulunan 83
sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Samsun Milli İrade Platormu (SAMİR) basrn
Platorm sözcülüğünü Samsun MemurSSen Kadrn Kollarr Başkanr Songül KIYAK’rn yaptğr
açrklamaya Samsun Milli İrade Platormu temsilcileri katldrı
Basrn açrklamasrnda şu hususlara dikkat çekildi:
Ülkemizde son günlerde çocuklarla ilgili kayrp, istsmar ve katledilme haberleri geliyorı Önce Ankara
Polatlr’da kaybolan 8 yaşrndaki Eylül ve akabinde Ağrr’da, Ramazan Bayramr’nrn 1’inci günü kaybolan 4
yaşrndaki Leyla Aydemir’den vahşet kokan acr haberler aldrkı Kayrp çocuk vakalarr artyor, çocuk istsmarr
çoğalryor ve çocuk cinayetleri srradanlaşryorı
Maalesef, mesele sadece iki çocuğumuzun katledilmesiyle srnrrlr değilı 2017 yrlrnda 387 çocuk
cinsel istsmara uğradrı TÜİK verilerine göre 2008S2016 yrllarr arasrnda 104 bin 531 çocuk için kayrp
başvurusu yaprldrı 2016 yrlrnda 11 bin 691 çocuk kayrp olarak bildirildiı Kayrp bildirimi yaprlan çocuklarrn
çoğu bulunamryorı Dolayrsryla, kayrp olup da bulunamayan, istsmara uğrayan veya katledilen çocuk
vakralarr bu ülkenin mutlaka çözmesi gereken temel meselelerinden birisidirı
Bu menfur olaylar ile yeniden çocuklarrn korunmasr için acil yasal düzenlemeler yaprlmasr
üzerine birçok tartşma yaprlryorı İlk olarak adi ve vahşi katllere hak etkleri ceza verilmeliı Sonrasrnda
mesele sadece ceza boyutuyla brrakrlmadan bu tür vahşetleri ortaya çrkaran etmenler hassas bir şekilde
analiz edilmeli, caydrrrcr cezalarrn yanrnda önleyici tedbirler alrnmalr, çocuklarr koruma konusunda
bütünlük arz eden bir tarzda eğitm, hukuk ve sosyal boyutlarryla konu bütüncül bir şekilde ele
Çocuklarrn korunmasrnda bütüncül bir yaklaşrmrn geliştrilmesii Milli Eğitm Bakanlrğr, Aile ve
Sosyal Politkalar Bakanlrğr ve İçişleri Bakanlrğr’ndan, Basrn Medya Enformasyon’a kadar ilgili tüm kamu
kurumlarrnrn, bu konuda çalrşmalar yürüten STK’lar ve akademinin işbirliği içerisinde ortak adrmlar
En değerli varlrğrmrz ve geleceğimiz olan çocuklarrmrz üzerinden yaprlan her türlü istsmara,
toplumun her kesimi tarafndan tepki gösterilmeli ve çocuklarrmrz üzerinde oluşacak olumsuz psikolojik
etkiler karşrsrnda hep birlikte mücadele edilmelidirı
Toplumun milli ve manevi değerlerden uzaklaşmasr, ahlaksrzlrklarrn, insanlrk drşr saprk cinsel
ilişkilerin bir özgürlük veya bir hastalrkmrş gibi gösterilmeye çalrşrlmasr, içinde bulunduğumuz durumun
Bununla birlikte, çocuk istsmarrnrn ve yaşadrğrmrz toplumsal sorunlarrn da sosyal medya
üzerinden kaynağr belirsiz paylaşrmlarla istsmar edilmesi de millet varlrğrmrzrn geleceğine yönelik ayrr bir
Bu anlamda bütün istsmarlarrn karşrsrnda dimdik durulmalr ve çocuklarrmrzrn siyasi ideolojik
hesaplarrn drşrnda tutulmasr temel ilke olarak benimsenmelidirı
Samsun Milli İrade Platormu olaraki geleceğimiz olan çocuklarrmrzrn korunmasr için her türlü
çalrşmaya destek olacağrmrzr deklare ediyor, tüm kurum ve kuruluşlarrmrzr çocuklarrmrza sahip çrkmaya
04ı07ı2018
SAMSUN
MİLLİ İRADE PLATFORMU