SON DAKİKA

“3 TERÖRİST” “NALLANDI”, “GRİ”LERİ “KAN”LANDI!..

Bu haber 07 Ekim 2019 - 14:04 'de eklendi ve 24 views kez görüntülendi.
DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI
“3 TERÖRİST” “NALLANDI”, “GRİ”LERİ “KAN”LANDI!..
* “Doğru yol gösterildikten sonra Peygamber aleyhisselâma uymayan ve îmânda ve amelde mü’minlerden ayrılan kimseyi
küfr ve irtidâdda bırakır ve Cehennem’e atarız. O Cehennem, çok kötü bir yerdir.” (Kur’ân-ı Kerîm-Nisâ Sûresi, âyet 104)
* “İçinizden kim irtidâd eder de kâfir olarak ölürse, yaptığı (iyi) işler dünyâda da âhirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin
(Cehennem’in) arkadaşlarıdır. Onlar orada (bir daha çıkmamak üzere) ebedî (sonsuz) kalıcıdırlar.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara
Sûresi, âyet 217)
* “Kim bir mü’mini müteammimden (kasten) öldürürse, artık onun cezası Cehennem’de ebedî kalmaktır; Allah ona gazab
etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.”, “Mallarını, canlarını fedâ ederek din düşmanları ile Allah
rızâsı için cihâd eden Müslümanlar, oturup ibâdet edenlerden daha üstündür. Hepsine de, Cennet’i söz veriyorum.”
(Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet, 93- 94)
* “İşte biz böylece, kazandıkları günâhlardan dolayı zâlimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına dost yaparız.”, “…Şu
muhakkak ki, zâlimler felâh bulmazlar (kurtuluşa/muratlarına ermezler).” (Kur’ân-ı Kerîm; En’âm Sûresi, âyet 129,
137’den)
* “Düşmanınız olan kavmi takip etmekte gevşeklik göstermeyin!..”; “Sakın hâinlerin savunucusu olma!..” (Kur’ân-ı Kerîm;
Nisâ Sûresi, âyet 103 ve 105’den)
* “…âhirete inanmayanlar, derin bir dalâletle (sapıklıkla) azap içindeler.” (Kur’ân-ı Kerîm; Sebe Sûresi, âyet 8’den)
* “…Allah’ın insanları birbiriyle önlemesi olmasaydı, yeryüzü mutlaka bozulup gitmişti.” (Kur’ân-ı Kerîm; Bakara Sûresi,
âyet 251’den)
* “Onlar sağır, dilsiz ve kördür, bu hâllerinden dönüp îmân etmezler!” (Kur’ân-ı Kerîm, Bakara Sûresi, âyet 18)
* “Kalbleri var, ama anlamazlar; gözleri var, ama görmezler; kulakları var, ama işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidir,
hattâ daha da aşağıdır.”, “Onları doğru yola çağırsan işitmezler. Sana bakarlar, ama görmezler.” (Kur’ân-ı Kerîm, Araf
Sûresi, âyet 179, 198)
* “Mü’minler, mü’minleri bırakıp kâfirleri velî (dost) edinmesinler. Kim böyle yaparsa, Allah ile ilişiğini kesmiş olur.”
(Kur’ân-ı Kerîm; Âl-i İmrân Sûresi, âyet: 28)
* “Ey îmân edenler! Kasten öldürülenler için size kısâs yapmak farz kılındı. Ey akıl sâhipleri! Bu kısâsta sizin için bir hayât
vardır. Ümit edilir ki, siz (haksız yere adam öldürmekten) sakınırsınız.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara Sûresi, âyet 178-179’dan)
* “…(Kısas ve zinâ gibi şeylerden dolayı meşrû) bir hak olmadıkça, Allah’ın harâm ettiği cânı katletmeyin!..” (Kur’ân-ı
Kerîm-Enâm Sûresi, â: 151)
* “Ey îmân edenler; Yahûdî ve Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost
edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zâlimler topluluğunu doğruya iletmez.” (Kur’ân-ı Kerîm-Mâide Sûresi,
âyet: 51)
* “Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar.” (Kur’ân-ı Kerîm-Bakara
Sûresi, âyet: 120’den)
* “Zulmedenlere meyletmeyin (yakınlık göstermeyin) ki, size ateş dokunur ve Allah’tan başka dostlarınız da yoktur,
sonra kurtulamazsınız” ( Kur’ân-ı Kerîm-Hûd Sûresi, âyet 113)
* “Kâfir olarak ölüp cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli olduktan sonra, akraba dahi olsalar, onlar için af
dilemeyin!”, “Onlardan ölen kimsenin namâzını sakın kılma, mezarı başında da durma!” (Kur’ân-ı Kerîm; Tevbe Sûresi,
âyet 103, 83)
* “Onlara, ‘Kâfirlere inanmayınız!’ dediğim hâlde, onlar kâfirlerin sözleri ile hareket ediyorlar. Şeytân onları aldatıyor.”
(Kur’ân-ı Kerîm; Nisâ Sûresi, âyet 59)
* “Zâlime yardım eden, ondan zarar görür.”, “Bir zâlime yardım edene Allahü teâlâ o zâlimi musallat eder.”, “İnsan,
dünyâda kimi seviyorsa, âhirette onun yanında olacaktır.”, “Hiçbir mü’min (…) mü’mine karşı kâfire yardım etmeyecektir.”,
“Mü’minler, birbirlerinin Allah yolunda dökülen kanlarının öcünü almakla mükelleftirler.”, “Fîsebîlillah (Allah yolunda)
Mücâhid olanlar, en ufak bir zorlama ile bir senelik oruç bedeli ve bir senelik gece ibâdeti hak ederler.”, “Allah yolundaki bir
mücâhidin misâli, gündüz oruç tutup gece ibâdet eden bir kimseye benzer. Tâ ki dönünceye kadar. “, “Allah,
Peygamberlerin duâsını kabul ettiği gibi, onların duâsını da kabul buyurur.”, “Bir kimsenin, bir mü’mini sebepsiz yere
öldürdüğü kat’i delilerle sabit olunca, öldüren hakkında kısâs hükmü tatbik olunacaktır.”, “Ekber-i kebâir (büyük günâhlar):
Bir şeyi Allahü teâlâya ortak etmek, adam katl etmek, (…)” , “Cemâat râhmettir. Ayrılık azâbdır…”, “Cemâate yapışınız.
Çünkü Allahü teâlâ bu ümmeti dalâlet üzere bir araya getirmez…”, “Kim cemâatten bir karış ayrılırsa, İslâm ipini boynundan
çıkartmıştır…”, “Şeytân, insanın kurdudur. Kenarda köşede kalmış, sürüden ayrılmış koyunu kurt yakaladığı gibi, şeytân da
cemâatten ayrılanları yakalar. Sakın cemâatten ayrılmayınız!..” (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)
* “Hiçbir kimse yoktur ki, dostu ve düşmanı olmasın. Mademki böyledir, o hâlde Allahü teâlâya ibâdet edenlerle beraber
bulun, onları sev!” ( İmâm-ı Şâfiî “rahmetullahî aleyh”)
* “Devlet-i Osmâniyye tabi’yyetinde bulunan efrâdın cümlesine, herhangi din ve mezhebden olursa olsun, bilâ-istisnâ
(Osmanlı) tâbir olunur.”, “Devlet-i Osmâniyyenin dîni, Dîn-i İslâm’dır. Bu esâsı vikâye ile berâber, âsâyiş-i halkı ve âdâb-ı
umûmiyyeyi ihlâl etmemek şartı ile memâlik-i Osmâniyyede ma’ruf olan bil-cümle edyânın serbestîyi icrâsı ve cemâ’ât-i
muhtelifeye verilmiş olan imtiyâzat-i mezhebiyyenin kemâ-kân ceryânı devletin taht-ı himâyetindedir.” (Devlet-i Osmâniyye
Kanûn-i Esâsîsi; madde 8, 11)
* “İrtidâd: Müslüman iken, İslâm dînini terk etmek, başka bir dîne geçmek, ateist (dinsiz) ve mürted olmak” (Sözlük)
* “Devlete isyân etmemek, kanunlara karşı gelmemek vâcibdir.” (Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; 123 Baskı, İst. 2012, s.
438)
* “Vâcib: Kur’ân-ı Kerîm’de açık olmayarak bildirilmiş veya bir sahabenin açıkça bildirmesi ile anlaşılmış olan emirler.
Kurban kesmek, fitre vermek, vitir namâzında kunut duâlarını okumak, (erkekler için) bayram namâzlarını kılmak… gibi.”
(Dînî Terimler Sözlüğü; c. 2, s. 280)
* “Müslüman akıllı olmalı, ilm-i siyaseti bilmeli. Duyguları ile değil, aklı ile hareket etmeli. İslâm düşmanlarının kurduğu
tuzakları fark etmeli ve o tuzaklara düşmemelidir.” (Nuri Elibol-Türkiye Gzt. 20.08.2013, s. 12)
* “Müslüman’a asla dost olmaz şu Batı/Unutmayın; Mayıs’ı, Eylül’ü Şubat’ı!..” (Ekrem Şama-Millî Gzt. 19.08.2013, s. 14)
* “Türk halkının yüzde 66’sı AB’ne, yüzde 70’i NATO’ya, yüzde 72-73’ü ABD’ye, yüzde 73’ü Rusya’ya, yüzde 86’sı İsrail’e
olumsuz bakıyor.” (Ahmet Sağırlı-Türkiye Gazetesi; 04.11.2014, s. 9)
* “…Bütün bunlar gösteriyor ki, Ermeni tedhişleri bitmemiştir. Uyanık olmak mecburiyetindeyiz. Zira ‘Su uyur, düşman
uyumaz!’”(Veysel Eroğlu-Ermeni Mezâlimi; Sebil Yy. İstanbul 1973, s. 189)
* “İyilik yapmak iyidir. Fakat en tehlikelisi, kötülüğe alet olmaktır.” (Dr. Enver Ören; Sohbetler-14.11.1993)
* “Kandan beslenen, çatışma kültürünü geliştiren, aramızdaki bağı güçsüzleştiren zihniyetle mücadelenin yolu, İslâm
kardeşliğidir. (…) Millet, önce sağduyulu olmalıdır. Yaşanan acı, gözyaşı, ıstırap, şiddet ve çatışmaları sona erdirmek için tek
ses, tek yürek olmalı, aramıza fitne tohumları ekmeye çalışanları deşifre edip, ortak değerlerimizi zaafa uğratanlara karşı
ortak mücadele vermeliyiz.” (“Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 553 STK Adına” yapılan “Yeter Artık”
Çağrısı’ndan)
* “Nusaybin’de teslim olduktan sonra ifade veren bir PKK’lı, örgüt içindeki durumu şöyle anlattı: Öz yönetimden
bahsettiler. Bizi yarı yolda bıraktılar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti’ne sığındık. Köpek gibi pişmanım. Gençler bu
şerefsizlerin yanına yaklaşmasın… Biz kandırıldık, onlar kandırılmasın. Örgütte herkes birbirini öldürüyor. Yeter artık!..”
(Basın-27.05.2016)
* “…Devletin hukuk sınırları içinde, kararlılık ve hassasiyetle yürüttüğü operasyonlar neticesinde, halkın desteğini alamayan
ve teslim olmaktan başka çaresi bulunmayan terör örgütünün ve siyasi uzantılarının bölgede yaşayan vatandaşlarımızın
temsilcisi olamayacağı…” (65 Hükûmetin ilk MGK Bildirisi’nden; 26.05.2016)
* “Dinî ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun; masum insanların yanındayız. Zulüm yapan Müslüman ismini de taşısa
Esad gibi, Yahudi ismi de taşısa Netanyahu gibi, Hıristiyan ismi taşısa Obama gibi; çocuklara bomba yağdıran bütün
zâlimlere karşı tek yürek bir aradayız.” (İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım-İstanbul Tünel Meydanı; 29.05.2016)
* “Biz bu ülkeleri, Allahü teâlânın izniyle silâh kuvveti ile aldık. Temiz, samimi Müslümanlarız; bid’at ve hurafe nedir
bilmeyiz. Bu sebepledir ki Allahü teâlâ, hâlis Türkleri azîz kıldı.” (Sultan Alpaslan-Ahlât/Malazgirt, 1071)
* “Ümmetin olduğumuz devlet yeter/Hizmetin kıldığımız izzet yeter!..” (Süleyman Çelebi-Mevlîd-i Nebi)
* “PKK örgütü AB’nin gerçekleştirdiği bir örgüttür. 33 bin insanımızın ölmesine AB sebep olmuştur. AB, Türkiye’deki terör
örgütlerini gizli ve açık desteklemiştir. AB, TC’nin yeniden palazlanıp Osmanlı gibi olma korkusunu yaşamaktadır.” (Tuncer
Kılınç-MGK Genel Sekreteri; 15.04.2003)
* “Rusya ve bu işte menfaati olan AB devletleri, bir kısım Kürtleri önce Komünist, sonra Kürtçü yaptılar. Şimdi omuz
omuzalar. Tarih, DAEŞ’in arkasında İngiliz kurnazlığının olduğunu herhâlde yazacaktır. O noktada dile gelmeyen bir İngiliz-
Amerikan mücadelesi sezilmekte. Hepsinin arkasındaysa Yahudi sinsiliği mevcut. İsrail’in rüyası hakikat olsun diye Irak
üçe, Suriye dörde parçalanma maksadı güdülüyor. Sıraya güneydoğu katılmak istenmekte. ‘Nil ile Fırat arası Büyük İsrail’
hayata geçsin isteği hep var.” (Rahim Er-Türkiye Gazetesi, 02.02.2016, s. 3)
* “Şehîd kanıyla sulanmış hazır bir vatan buldunuz/(Özyönetim deyip) iğrenç çıkarlara kul oldunuz.” (Mehmet Çınarlı)
* “Dünyâmızı sorma: hem yeter, hem yetmez/Alçakları var, tartmaya dirhem yetmez!..” (Â. Nihat Asya-Rubâiyyât/2)
* “Siccîn: 1- Şeytânların, kâfirlerin ve günâhkâr mü’minlerin amellerini toplayan bir kitap, insanların ve cinlerin
kötülüklerine mahsûs amel defterleri. 2- Şakîlerin, kötülerin ve azâb olunan rûhların bulunduğu yer. 3- Yerin altında veya
Cehennem’in dibinde bulunan büyük bir taş.” (Türkiye Gazetesi Dînî Terimler Sözlüğü; C. 1, s. 184)
Saygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere 3 Ekim 2019 günlü görülü, bir gün sonrasında ise yazılı basında yer alan haberlerde;
“Eylül ayında gri kategoride yer alan 4 sözde sorumlu da etkisiz hâle getirildi. 144 Terörist Öldürüldü”
denilmiş, sonrasında ise aşağıdaki bilgiler verilmişti:
“Türk Silâhlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Millî
İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanlığının ülkenin huzurunu bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik
amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor.
1-30 Eylül’de yurt içi ve dışındaki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da
bulunduğu 144 terörist etkisiz hâle getirildi. Bu teröristler arasında Terörden Arananlar Listesi’nde
‘gri’ kategoride yer alan teröristler Bayram Başkala, Osman Ekinci, Devrim Akbay ile terör örgütü
PKK/KCK’nın sözde istihbarat yapılanması NLP bünyesinde üst düzeyde faaliyet gösteren Mehmet
Bayden de bulunuyor.”
= = = * = = =
Yukarıda “serlevha” hâlinde sunduğumuz “âyet-i kerîmeler”, “hadîs-i şerîfler” olmak üzere diğer özet
bilgiler çerçevesinde bu haberin tesiriyle âdeta ayağa kalkan sevinç hislerimize tercüman olan
aşağıdaki mısraları kaleme aldık. Her zaman olduğu gibi, bunları da Siz Saygıdeğer Okuyucularımızla
paylaşalım istedik. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…
= = = * = = =
“Eylül: Hasat Mevsimi”, “…19’un” verimi;
“3 Terörist nallandı”, “Gri”leri “kan”landı;
“Bakan Soylu” çalıştı, O’nun “Gözde Birimi”;
“İçte-dışta MİT”imiz, son yıllarda “canlandı”;
“Uzak-yakın yerlerden”, “derdest” etmedi kimi?..
“TSK” açıkladı: “Eylül verimli geçti…
…’144 Geberik’ var, cümlesi ‘nâr’ı seçti…
…’Başkala’sı, ‘Bayden’i; ‘mermi şerbeti’ içti!…”
“Ekinci” var, “Akbay” var, “Siccîn”e çekti pimi;
“NLP’ye kananlar, kendine kefen” biçti!..
“TSK” açıkladı: “EGM-Jandarma’mız…
…El-ele ve kol-kola, şimşek gibi varmamız…
…Ser’den geçmiş er’leriz, vatan için vurmamız…
…Gâzilik var-şehîdlik, bize bir yerçekimi…”
“Öncüler” uçtu gitti, “Bin Atlı” koşturmamız!..
“İHA-SİHA” yarıştı, “144” nallandı;
“At Pazarı” almadı, “it” yerine yollandı;
“Gri-mıri Liste”den, “kot kafalar” kanlandı!..
“Zinar Şiyar” kod adı, “PKK”nın dikimi;
“KCK” gitti-geldi, “deprem” yedi-sallandı!..
Söyle DEREBAHÇELİ, “PKK bitti-biter…
…HDP Kapısı’nda, analar âh’ı tüter…
…Ana âhı’nı alan, nâr-ı Cehîm’e gider!..”
“3 Terörist nallandı”, “Gri”leri “kan”landı;
“İçte-dışta MİT”imiz, son yıllarda “canlandı!..”