10 TEMMUZ: “AYASOFYA BAYRAMI” « Samsun Haber | Samsun Son Dakika Haberler

10 TEMMUZ: “AYASOFYA BAYRAMI”

DEREBAHÇELİ/ALİ KAYIKÇI         cemkucuk@gmail.com     alikarahasanoglu@yeniakit.com.tr

  • 10 TEMMUZ: “AYASOFYA BAYRAMI”

*  “İnnâ fetahnâ leke… (Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.) (Kur’ân-ı Kerîm-Fetih Sûresi, âyet 1)

* “Sen dinlerine uymadıkça, ne Yahûdîler ve ne de Hıristiyanlar, asla senden râzı olmazlar…” (K. Kerîm-Bakara Sûresi, âyet: 120’den)

*  “Size gelen belâlar, musîbetler, kabahatlerinizin, günâhlarınızın cezâsıdır.  Bununla beraber, Allahü teâlâ birçoğunu da affederek musîbete mârûz (karşı) bırakmaz.”  (K. Kerîm-Şûrâ Sûresi, âyet: 30)

*  “ Kostantiniyye (İstanbul)  muhakkak fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne iyi kumandandır. Ve onun askeri ne güzel askerdir.”, “Kişi, kavmini sevmekle suçlanamaz.”, “Bazı şiirler, elbette apaçık bir hikmettir…”, “Hikmetli söz müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa, hemen alır.”,  “Büyüleyici sözler gibi, hikmetli şiirler de vardır…”, “Şâir Hassan’ın sözleri, düşmana ok yarasından daha tesirlidir…”,  “Şiir, bir söz ki, güzeli daha güzel, çirkini daha çirkindir…”  (Hz. Muhammed “sallallahü aleyhi ve sellem”)

*  “Allahü teâlâ, devlet güneşini Türklerin burcunda doğurmuş, göklerdeki yıldızlara benzeyen devletleri onun saltanatı etrafında döndürmüş, Türkleri yeryüzünün hâkimi yapmıştır.” (Kaşgârlı Mahmud-Divan-ü Lügat-it Türk/1074)

*  “Geçmişini iyi bil ki, geleceğe sağlam basasın!.. Nereden geldiğini unutma ki, nereye gideceğini unutmayasın!..” (Şeyh Edebali’nin Orhan Gâzi’ye Vâsiyetinden)

“Allah’ım! Azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin rızân için savaşıyorum. Allah’ım! Ordumu muzaffer eyle! Günâhlarım sebebiyle onları kahreyleme! Allah’ım! Niyetim hâlistir. Bana yardım et. Sözlerimde yalan varsa beni kahreyle! “, “İşte şehîdlik kefenini giydim. Allahü teâlânın rızâsı için, içinizden bir nefer gibi çarpışacağım. Eğer şehâdet mertebesine kavuşursam, bu beyaz elbisem kefenim olsun!” (Sultan Alpaslan-26 Ağustos 1071, Malazgirt)

“Osmanlı Sultanlarının hepsi de iyi idi; dîne hizmet ettiler. En çok hizmet eden Abdülhamîd idi.”, “Osmanlı Sultanları çok kıymetlidir. Onların sayesinde Müslüman olduk. Cenâb-ı Hakk, Müslüman oluşumuza onları vesile kıldı. Eğer onların çalışmaları olmasaydı, İslâm’a o bağlılıkları olmasaydı, bugün Müslümanlar bu hâlde olamazdı. Onların mezarlarının yanından geçerken bile saygılı olmalıyız. Onların her biri çok mübârek idi. Osmanlı olmasaydı, biz Müslüman olamazdık.”, “Biz, Osmanlı âşığıyız.” (H. Hilmi Işık “r. aleyh”)

*  “Târih ilmi; idarî, sosyal ve ilmî ibretler alınması gereken; insanları uyanık tutan, âlimlerin zekâsını arttıran bir ilimdir.” (Osmanlı Tarihçisi Naimâ/1655-1716)

“Osmanlı İmparatorluğu, insanlık târihinin en hayrete değer ve en büyük olaylarından biridir.” (Fernand Grenard- Fransız Tarihçisi)

*  “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir.” (M. Kemal Atatürk)

*   “Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar/Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?” (M. Âkif Ersoy-Safahat)

*   “Geçmiş, geleceğin malzemesidir.” (Cemil Meriç “r. aleyh”)

*  “Anadolu’da 11 (on bir) bin yıl içinde 30 medeniyet ve yüzlerce devlet, tarihin sayfaları arasına gömülmüştür. Temelsiz milletler yıkılmaya mahkûmdur… Dînîmize, dilimize, mazimize, örf ve âdetlerimize sahip olmaya mecbûruz. Aksi takdirde ne mi olur? Anadolu’nun 31’inci medeniyeti de yok olur… Şu güzel milleti, tarih çöplüğüne gömerler.” (M. Necati Özfatura “r. aleyh”-Türkiye Gazetesi; 24.05.2002, s. 10) 

*  “Tarih, bir milleti ‘geçmişte’, kültür bir milleti ‘hâlde’ ve ülkü, bir milleti ‘gelecekte’ birleştirir.” (S. Ahmet Arvasî “r. aleyh”)

Şiir, nesirden bambaşka bir hüviyettedir. Şiir duygusunu lisan hâline getirinceye kadar yoğurmak, onu çok toplu bir madde hâline sokmak, o kadar ki, mısra güyâ hissin ta kendisi imiş gibi okuyucuya samîmî bir vehim vermek”tir.  (Yahya Kemâl Beyatlı “r. aleyh”)

*  “Denildi mi bir yere Türk beldesiGözüm al bayrak arar, kulağım ezanl sesi“, “Ayasofya açılmalıdır. Türk’ün bahtıyla beraber açılmalıdır. Ayasofya’yı kapalı tutmak, Yunanlıya ‘ben yapamıyorum; sen gel de kendi hesabına aç!’ demekten farksızdır. Gençler! Bugün mü, yarın mı, bilemem! Fakat Ayasofya açılacak!..”, “Bizce şiir, mutlak hakikati arama işidir… Mutlak hakikat Allah’tır…”,  Şiir, Allah’ı sır ve güzellik yolundan arama işidir… Şiir, türlü tecelli yoluyla Allah’tan gelir; ve bütün bu perdeleri devirerek Allah’a yol açmaya doğru gider…”,  Şâir odur ki; renk, çizgi, ses, ahenk, hacim, pırıltı, ışık, buud, hareket, eda, mânâ, her tecelliyi şiir, şiiri de Allah için bilir…”.  (Necip Fâzıl Kısakürek “r. aleyh”)

*  “Ayasofya’nın cami olmaktan çıkarılması bir sebep değil, bir sonuçtır. Tekrar cami olarak açılması da bir sebep değil bir sonuç olacaktır. İslâm’ın Batı karşısında yenilgisinin, üstünlüğünü kaybetmesinin sonucu ve sembolik işareti olarak Ayasofya cami olmaktan çıkmıştır. Ancak, Batı karşısında İslâm âlemi olarak tam bağımsız olduğumuz gün ya da en azından, bu bağımsızlığın şuuruna vardığımız gün, kendimizi Batı’dan bağımsız hissettiğimiz gün, Ayasofya yeniden cami olacaktır.” (Sezai Karakoç “r. aleyh”)

*  “Ayasofya konusu, dostla düşmanı birbirinden ayırmanın, safları belirlemenin bir ölçüsüdür. Ruhundan köleliği silkip atmanın aktüel ölçüsü, bugün Ayasofya’dan yana olmakla beliriyor.” (Mehmet Akif İnan “r. aleyh”)

“Ayasofya! Ey muhteşem mabet! Merak etme. Fâtih’in torunları yakında bütün putları devirip seni camiye çevirecekler. Gözyaşlarıyla abdest alarak secdelere kapanacaklar… Tehlil ve tekbir sedaları boş kubbelerini yeniden doldluracak. İkinci bir fetih olacak.” (Osman Yüksel Serdengeçti “r. aleyh”)

“Şâir, milletin göğsünde kalbi gibidir; şâiri olmayan bir millet, bir yığın topraktır.” (M. İkbal)

*   “Dünyâ güzeldir ama bir şâirin gözüyle daha da güzel olur.” (J. W. Goethe)

*  “Bırak beni haykırayım/Susarsam sen matem et/Unutma ki, şâirleri haykırmayan bir millet;

Sevenleri toprak olmuş, öksüz çocuk gibidir.”  (M. Emin Yurdakul “r. aleyh”)

“Şiir öyle bir kaptır ki, onun içine temiz olmayan şeyler atılmaz.” (Yavuz Sultan Selim-Türklerin Altın Kitabı; Tercüman Gazetesi Yy. İstanbul 1990, C. 3, s. 509)

*  “Kimi zaman ciltler dolusu kitabın yapamadığını bir şiir yapar.” (N. Kemal Zeybek-Eski Kültür Bakanı; Tercüman Gazetesi; 15.02.2006, s. 8)

*  “Şükür kalktı üstünden ağır zulmeti dünün/Ey şanlı Ayasoüfya, mübârek olsun günün (…) Artık gül Ayasofya’m, yerde kalmadı âhın/Bizler sefer eyledik, zafer yüce Allah’ın!..” (Hanefi Söztutan-Türkiye Gazetesi; 12.07.2020, s. 1)

*  “Allah, şiiri hak yolunda kullananlardan râzı olsun!” (Prof. Dr. Cevat Akşit-Millî Gazete; 27.04.2017, s. 9)

 

S

aygıdeğer Okuyucularımız!..

Bilindiği üzere; Danıştay 10. Dairesi, 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 14.53’te açıklanan kararında, “Ayasofya’nın, statüsü muhafaza edilerek hukuk düzenimizle güvence altına alınan, özel hukuk tüzel kişiliğini haiz mazbut vakıf niteliğindeki Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı’nın mülkiyetinde olduğu, Ayasofya’nın, vakfedenin iradesi gereği sürekli şekilde cami olarak kullanılması için toplumun hizmetine sunulduğu, bedelsiz olarak kamunun istifadesine terk edilmesi yönüyle hayrat taşınmaz niteliği taşıdığı, tapu belgesinde de cami vasfı ile tescilli bulunduğu” vurgulanmış ve de Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan bir Karar’ın aynı günlü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmasının akabinde de burasının yönetimi “Diyanet İşleri Başkanlığı”na devredilmiş, 24 Temmuz 2020 Cuma günü (Lozan’ın yıldönümünde) ibâdete açılacağı belirtilmiştir.

Bu mutlu gelişmelerin gecesinde, önce “şükür secdesi”ne vardığımız, ardından da kalem-kâğıda sarıldığımız bu sevinç saatlerinde, ortaya aşağıdaki mısralar çıktı.

Diyoruz ve bu şiirimizle de Sizleri başbaşa bırakıyoruz. Kalbî sevgi ve saygılarımızla…

                               = = = * = = =

“Hilâl” göründü beyler!.. Dünyâ âlem de duysun!

“Hurma-şekerler” yensin, “Şükür Secdesi” yapın;

RTE’miz imâm olsun, cemaât O’na uysun!..

10 Temmuz: Bayram bugün, “Ayasofya”ya akın;

Ahmet, Mehmet toplanın; Ayşe, Fatma’lar, Aysun!..

 

                “Hilâl” göründü beyler!..  Artık “30” saymayın!

                “86 yıl” geçti, dîn-îmân”a kıymayın;

                “Fâtih Vakfiyesi” bu, “Sağır” gibi duymayın!..

                10 Temmuz: Bayram bugün, “Ayasofya”ya akın;

                “Şeytân” nice çağırsa, sakın nefse uymayın!..

 

“Hilâl” göründü beyler!..  Bayramlar “bayram” ola;

“Asya” kıyâma dursun, “Avrupa” hayran ola;

“Müze” lâfı edenler, hayvandan hayvan ola!..

10 Temmuz: Bayram bugün, “Ayasofya”ya akın;

KAYIKÇ’Ali yaz-söyle, “Millî Göz”ü çok sakın!..

—————————————————–